PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

W. Chan Kim

Wspó?autor Strategii B??kitnego Oceanu. Profesor Zarz?dzania i Strategii we francuskiej INSEAD.

W. Chan Kim jest profesorem Strategii i Zarz?dzania Mi?dzynarodowego we francuskiej szkole biznesu INSEAD. Jest tak?e wspó?za?o?ycielem i dyrektorem Instytutu Blue Ocean Strategy przy INSEAD. Wspólnie z Profesor Renee Mauborgne stworzy? jedn? z najbardziej popularnych i dynamicznie rozwijaj?cych si? koncepcji zarz?dzania na ?wiecie. Strategia B??kitnego Oceanu to bestseller, który sta? si? obowi?zkow? lektur? dla ka?dego przedsi?biorcy.

Jeden z najbardziej wp?ywowych my?licieli w dziedzinie biznesu na ?wiecie - The Thinkers 50

Szczegó?y

W. Chan Kim by? cz?onkiem i doradc? wielu firm i organizacji mi?dzynarodowych. Nale?y do zespo?u doradców Unii Europejskiej, jest tak?e cz?onkiem ?wiatowego Forum Ekonomicznego. Zanim zwi?za? si? z INSEAD by? profesorem w katedrze biznesu Uniwersytetu Michigan. Zasiada w radach nadzorczych wielu firm z Europy i Stanów Zjednoczonych. Jego artyku?y i ksi??ki publikowane w Harvard Business Review s? ?wiatowymi bestsellerami, t?umaczonymi na ponad 30 j?zyków. Laureat nagrody Eldrige Haynes Prize przyznawanej przez Akademi? Gospodarki Mi?dzynarodowej oraz Eldrige Haynes Memorial Trust of Business International, za najlepsz? oryginaln? prac? z dziedziny gospodarki mi?dzynarodowej. Wraz z profesor Reneé Mauborgne stworzy? Value Innovation Network (VIN), globaln? organizacj? praktyków innowacji warto?ci. .

Co oferuje?

W swoich prezentacjach Chan Kim postuluje zaniechanie walki z konkurentami i skupienie si? na nowej, jeszcze nie odkrytej przestrzeni rynkowej. Przekonuje, ?e tylko poprzez trwa?? strategi? odró?niania si? od oponentów mo?emy stworzy? podstawy przysz?ego sukcesu. Rozwi?zania i konkretne posuni?cia strategiczne jakie Chan Kim oferuje prowadz? do wielkich skoków warto?ci zarówno dla firm, jak i ich klientów, pozostawiaj?c rywali w tyle.

Styl prezentacji

Prezentacje Chana Kima daj? ?wie?e spojrzenie na zagadnienia biznesowe. S? bogate w studia przypadków opracowanych na podstawie posuni?? strategicznych organizacji z ró?nych sektorów biznesu. Profesor Kim jest doskona?ym prelegentem, do?wiadczonym doradc?, który umiej?tnie naprowadza s?uchaczy na w?a?ciwe rozwi?zania biznesowe.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

W. Chan Kim

Szczegóły

Tematy

  • Strategia B??kitnego Oceanu
  • Strategia Korporacyjna
  • Rozwój dzia?alno?ci mi?dzynarodowej
  • Zarz?dzanie organizacj? wielokulturow?
  • Innowacja warto?ci
  • Zarz?dzanie

Publikacje

  • 2005 Blue Ocean Strategy
  • 2004 Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth
  • 2003 Creating New Market Spaces

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci