PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Daniel Sieberg

Dyrektor dzia?u mediów i rzecznik prasowy Google, dziennikarz nominowany do nagrody Emmy.

Daniel Sieberg jest szefem dzia?u mediów oraz rzecznikiem prasowym Google. Z biura w Nowym Jorku Daniel koordynuje prac? licznych oddzia?ów Google w ró?nych cz??ciach ?wiata. Zarz?dza m.in. projektami dotycz?cymi strategii marketingowej firmy, wspó?prac? i patronatem, rozpowszechnianiem i dost?pno?ci? us?ug zwi?zanych z narz?dziami geo-lokalizacji, wyszukiwania informacji, rozpoznawania trendów, a tak?e wizualizacji danych Google +/ YouTube. Ponadto szkoli dziennikarzy w zakresie wykorzystania narz?dzi Google do gromadzenia informacji, analizy i budowania marki.

Nominowany do nagrody Emmy dziennikarz, autor bestselleru 'The Digital Diet'

Szczegó?y

Zanim zwi?za? si? z Google, Daniel mia? na swoim koncie nominacj? do nagrody Emmy i pe?n? sukcesów karier? dziennikarsk?. Jego reporta?e z zakresu nauki i technologii pojawia?y si? na antenie m.in. CBS News, CNN, ABC News, BBC, Al Jazeera, Discovery Channel, a artyku?y publikowa?y m.in. The Washington Post i Times. W swoich programach go?ci? takich ekspertów jak Bill Gates, Kevin Mitnick, Steve Wozniak.Daniel Sieberg nominowany by? cztery razy do nagrody Emmy. Szczególne uznanie zdoby? dzi?ki reporta?om w terenie, m.in. z Nowego Orleanu dotkni?tego Huraganem Katrina, jak i specjalnym wydaniom po?wi?conym najnowszym trendom w technologii. Obecnie prowadzi program Tech This Out!, który w kwietniu 2011 roku zdoby? wyró?nienie Webby. Jest równie? sta?ym korespondentem BBC World News America, w którym przedstawia innowacje w ?wiecie technologii.

Co oferuje?

Daniel Sieberg udziela dok?adnych wskazówek dotycz?cych efektywniejszego zarz?dzania technologi?, demonstruje sposoby wykorzystania urz?dze? codziennego u?ytku takich jak smartfony, a tak?e wzmacnia ?wiadomo?? tego, jaki wp?yw ma na nas technologia. Prelekcje Daniela poparte s? badaniami, które pomagaj? zrozumie? omawiane zagadnienia z dziedziny technologii, biznesu i nauki. B?d?c w centrum t?tni?cego ?wiata technologii, Daniel wykorzystuje informacje oraz swoje wieloletnie do?wiadczenie aby przedstawi? publiczno?ci gotowe efektywne strategie z dziedziny marketingu, mediów spo?eczno?ciowych, nowych technologii i nauki.

Styl prezentacji

Daniel jest do?wiadczonym prelegentem, ch?tnie zapraszanym do udzia?u w wydarzeniach na ca?ym ?wiecie. Przyst?pny i urzekaj?cy sposób dialogu z publiczno?ci?, ponadprzeci?tne poczucie humoru oraz b?yskotliwo?? sprawiaj?, ?e Daniel Sieberg w wyj?tkowy sposób dostarcza wiedzy merytorycznej i motywuje s?uchaczy.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Daniel Sieberg

Szczegóły

Tematy

  • Czy nasta? czas na cyfrow? diet??
  • Moderowanie i zarz?dzanie technologi? w po??czonym sieciowo spo?ecze?stwie
  • Bezpiecze?stwo w erze cyfrowej
  • Marketing ery cyfrowej
  • Media spo?eczno?ciowe
  • Co jest teraz na fali: trendy, nowoczesne gad?ety i spogl?danie w przysz?o??

Publikacje

  • 2011 The Digital Diet: the four-step plan to break your tech addiction and regain balance in your life

Mikrostrona

Daniel Sieberg

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci