PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Richard Reed

Wspó?za?o?yciel Innocent Drinks, przedsi?biorca

Richard Reed zaliczony jest do grona najbardziej utalentowanych brytyjskich przedsi?biorców. Jest wspó?za?o?ycielem Innocent Drinks, jednej z najszybciej rozwijaj?cych si? firm z bran?y spo?ywczej i jednocze?nie najpopularniejszej marki koktajli owocowych w Wielkiej Brytanii. Innocent Drinks to równie? marka cyklicznie nagradzana za prowadzon? przez siebie strategi? zrównowa?onego rozwoju, inicjatywy spo?eczne i kampanie marketingowe.

Szczegó?y

Innocent Drinks za?o?ona zosta?a przez Richarda i jego dwóch szkolnych przyjació? w roku 1999. Obecnie przynosi obroty przekraczaj?ce 35 milionów funtów rocznie i sprzedaje ok. 800,000 soków w ci?gu tygodnia na terenie Wielkiej Brytanii i Europy. W 2007 roku znalaz?a si? w rankingu stu najszybciej rozwijaj?cych si? prywatnych firm w Wielkiej Brytanii (Sunday Times Fast Track 100). Od roku 2004 Innocent Drinks finansuje w?asn? fundacj?, której celem jest wsparcie zrównowa?onego rozwoju obszarów wiejskich w krajach rozwijaj?cych si?, z których pochodz? owoce i warzywa przetwarzane na produkty firmy. Richard jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge. Po uko?czeniu nauki przez cztery lata zdobywa? do?wiadczenie pracuj?c w dziale marketingu i reklamy.

Co oferuje?

Prezentacje Richarda demonstruj? w jaki sposób dzi?ki szczeremu zaanga?owaniu i twórczemu my?leniu mo?liwe jest stworzenie szybko rozwijaj?cej si?, rentownej firmy, która dzia?a w oparciu o zasady odpowiedzialno?ci biznesu.

Styl prezentacji

Wszechstronny i inspiruj?cy mówca. Maj?c na uwadze kierunek zainteresowa? s?uchaczy, Richard dzieli si? wiedz? praktyczn? i przedstawia liczne pomys?y dotycz?ce rozwijania biznesu. Bogate do?wiadczenie Richarda, ciekawy i energiczny sposób przekazu sprawiaj?, ?e prelekcja absorbuje i zach?ca do przemy?le?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Richard Reed

Szczegóły

Tematy

  • Historia Innocent Drinks
  • Przedsi?biorczo??
  • Kreatywne my?lenie
  • Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu

Wyróżnienia

  • E&Y Young Entrepreneur of the Year
  • National Business Awards - Small/Medium Business of the Year
  • Growing Business Awards - Most Promising New Company
  • Orange Small Business of the Year
  • Orange Marketing Campaign of the Year
  • Orange Innovative Company of the Year

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci