PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Juan Verde

Strateg kampanii spo?eczno-politycznych, doradca Prezydenta Obamy, Billa Clintona i Ala Gore'a

Juan Verde jest doradc? korporacyjnym i politycznym. Z jego wiedzy korzystaj? zarówno organizacje mi?dzynarodowe i instytucje pa?stwowe, jak i firmy prywatne w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Po?udniowej i Europie. Juan ma bogate do?wiadczenie z zakresu strategii politycznej. Doradza? w kampanii wyborczej m.in. Prezydenta Obamy, Billa Clintona i Ala Gore'a. Obecnie pracuje przy kampanii prezydenckiej Hillary Clinton.

Szczegó?y

W 2012r. Juan Verde pe?ni? rol? wspó?przewodnicz?cego kampanii prezydenckiej Baracka Obamy. Stworzy? wówczas strategi? spo?eczn? maj?c? na celu mobilizacj? ponad 6 milionów wyborców rezyduj?cych poza USA. Podczas pierwszej kadencji Prezydenta Obamy sprawowa? funkcj? zast?pcy sekretarza ds. Europy i Azji w Departamencie Handlu. Kierowa? pracami nad zmian? polityki handlowej, m.in. wprowadzeniem Narodowej Inicjatywy Eksportowej (National Export Initiative, NEI). Obecnie zasiada w zarz?dzie firmy Abengoa Bioenergy S.A., Sovereign Bank, N.A. oraz Andina Energy Corp. Jest tak?e cz?onkiem rz?dowego Mi?dzynarodowego Komitetu Doradczego Litwy.

Co oferuje?

Wskazówki i rzeczowe omówienie zagadnie? dotycz?cych strategii,ekspansji rynkowej, globalizacji i zrównowa?onego rozwoju, zarówno w uj?ciu biznesowym, jak i z politycznego punktu widzenia. Juan Verde prezentuje wizj? przysz?o?ci gospodarczej i t?umaczy jakie kluczowe strategie powinna wprowadzi? ka?da organizacja, która planuje szybki rozwój i zdobycie nowych rynków.

Styl prezentacji

Juan Verde jest niezwykle charyzmatycznym prelegentem. Ujmuje zarówno otwarto?ci? i przyst?pnym sposobem prezentacji, jak równie? wyj?tkowym poczuciem humoru.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Juan Verde

Szczegóły

Tematy

  • Mi?dzynarodowy biznes
  • Strategia polityczna i korporacyjna
  • Innowacja, przywództwo i przedsi?biorczo??
  • Zrównowa?ony rozwój
  • Zielona gospodarka

Publikacje

  • 2013 Soñar es Poder (To Dream is to Have Power)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci