PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Ray Hammond

Jeden z najbardziej do?wiadczonych europejskich futurologów

Ray Hammond jest wiod?cym futurologiem oraz strategiem biznesowym w Europie. Szeroko znany kadrze mened?erskiej najwi?kszych organizacji prywatnych i rz?dowych. Autor g?o?nego raportu ?wiat w 2030 roku, w którym zanalizowa? kluczowe trendy, które najprawdopodobniej b?d? w niedalekiej przysz?o?ci kszta?towa? spo?ecze?stwo i nasze codzienne ?ycie.

Ludzie s? stworzeniami wirtualnymi. Pieni?dze, biznes, polityka to produkty umys?u - 'wirtualne' wynalazki

Szczegó?y

Ray Hammond stworzy? odnosz?ce sukcesy organizacje w sektorze wydawniczym, reklamowym i komputerowym w Wielkiej Brytanii, Europie i USA. Jest autorem powie?ci o tematyce rozwini?tych technologii przysz?o?ci, które zdoby?y uznanie krytyków. Ponadto jest autorem publikacji naukowych, w tym 14 ksi??ek przet?umaczonych na 31 j?zyków. Wyst?puje na wielu spotkaniach rozwojowych dla firm z grupy Fortune 500, organizacji rz?dowych i pozarz?dowych. Obecnie wyk?ada w Institute For The Future of Humanity na Uniwersytecie Oksfordzkim, a tak?e jest wyk?adowc? London Business School. Wspó?pracuje z Human-Computer Interaction Laboratory na ameryka?skim Uniwersytecie Maryland. Jest cz?onkiem Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie.

Co oferuje?

Koncentruj?c si? na prezentacji najwa?niejszych trendów wp?ywaj?cych na kszta?t otoczenia biznesowego, spo?ecznego i politycznego w ci?gu najbli?szej dekady, Ray przedstawia zmiany jakie powoduje mobilna ekonomia i odkrywa wyzwania wi???ce si? z jej ekspansj?. Odwo?uj?c si? do licznych studiów przypadku wyja?nia, w jaki sposób gromadzi? zasoby informacji i przekszta?ca? je w ogólnodost?pn? wiedz? dla korzy?ci organizacji biznesowych. Ray pobudza do my?lenia wychodz?cego poza utarte schematy i konwencje biznesowe. Jego osobiste do?wiadczenia przedsi?biorcy odnosz?cego sukcesy przek?adaj? si? na wiarygodno?? prezentowanych przez niego prognostycznych wyk?adów.

Styl prezentacji

Ray Hammond prezentuje w sposób bardzo dynamiczny i przyst?pny. Przedstawia prognozy na temat zagadnie? technologicznych i przysz?o?ci w zale?no?ci od sfery zainteresowa? danej publiczno?ci i profilu wydarzenia. Jest mówc? niezwykle interesuj?cym, charyzmatycznym, dzi?ki czemu inspiruje publiczno??.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Ray Hammond

Szczegóły

Tematy

  • 8 czynników kszta?tuj?cych najbli?sz? przysz?o??
  • Przysz?o?? energii; spo?eczne, ekonomiczne i polityczne skutki globalnego ocieplenia
  • Rozwój technologiczny - pierwsze oznaki sztucznej inteligencji
  • Kreatywno?? i innowacja jako czynniki warunkuj?ce zrównowa?ony rozwój
  • Przysz?o?? Mediów

Publikacje

  • 2014 Scary Wonderful - The Next 50 Years
  • 2012 The World in 2030 - uzupe?niona edycja (2012)
  • 2010 The World in 2030 - edycja 2011
  • 2006 The Cloud - fiction
  • 2005 EXtinction - fiction

Video

Mikrostrona

Ray Hammond

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci