PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Nick Fry

By?y dyrektor zespo?u wy?cigowego Mercedes AMG Petronas Formula One Team

Nick Fry pe?ni? funkcj? dyrektora dru?yny Formu?y 1 Mercedesa i koordynatora wszystkich dzia?a? zwi?zanych z promocj? zespo?u, budowaniem marki i sponsoringiem. Z zespo?em zwi?zany by? od roku 2001. Prowadz?c go przez szereg przeobra?e? i przej?? zapewni? dru?ynie stabilny rozwój i sukces. Zespó? zawdzi?cza mu m.in. udzia? Lewisa Hamiltona, który zast?pi? Michael'a Schumacher'a i w 2014 roku zdoby? tytu? Mistrza ?wiata Formu?y 1, a Mercedes tytu? Mistrza ?wiata Konstruktorów Formu?y 1.

Szczegó?y

Nick rozpocz?? swoj? karier? w Ford Motor Company. Pracowa? w oddzia?ach Forda w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech, pe?ni?c m.in. funkcj? dyrektora zarz?dzaj?cego Aston Martin. W roku 2001 do??czy? do brytyjskiej firmy konstrukcyjnej Prodrive i zaj?? si? jej promocj? i ekspansj? na rynku us?ug projektowania, konstrukcji i przygotowania samochodów wy?cigowych. W 2002 roku obj?? przywództwo nad zespo?em F1. Wprowadzaj?c liczne zmiany w strukturze dru?yny, a tak?e kieruj?c dzia?alno?ci? promocyjn? i sponsoringow?, Nick doprowadzi? zespó? do pierwszego zwyci?stwa. W roku 2010 wybrany zosta? przez rz?d UK Ambasadorem ds. biznesu odpowiedzialnym m.in. za promowanie wiedzy biznesowej w dziedzinie in?ynierii.

Co oferuje?

Do?wiadczony manager i utalentowany lider - Nick dostarcza innowacyjne rozwi?zania i prezentuje strategie, które sprawdzaj? si? w wielokulturowych organizacjach. Dzieli si? równie? wskazówkami dotycz?cymi tego, w jaki sposób indywidualnie oraz zespo?owo organizacja mo?e osi?gn?? wysokie rezultaty i wygra? na zdominowanym przez konkurencj? rynku. Pos?uguj?c si? porównaniami ze ?wiata Formu?y 1 demonstruje kluczowe aspekty planowania strategicznego i wprowadzania projektów, a tak?e rozwoju innowacyjnego marketingu i zarz?dzania zmian?.

Styl prezentacji

Pos?uguj?c si? licznymi anegdotami, obrazowymi porównaniami i ponadprzeci?tnym humorem Nick przekazuje s?uchaczom lekcj? wygrywania, d??enia do sukcesu i pokonywania konkurencji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Nick Fry

Szczegóły

Tematy

  • Przywództwo strategiczne
  • Budowanie efektywnego zespo?u
  • Innowacje i technologia
  • Zielone technologie i zrównowa?ony rozwój
  • Podejmowanie ryzyka
  • Brand Marketing
  • Zarz?dzanie zmian?
  • W jaki sposób zespo?y F1 wprowadzaj? innowacje

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci