PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Sony Kapoor

Dyrektor think tanku Re-Define, makroekonomista, autorytet w dziedzinie kryzysu finansowego.

Sony Kapoor to uznany ekspert w zakresie finansów, bankowo?ci i rozwoju gospodarczego. Obecny na najwi?kszych ?wiatowych konferencjach i wielokrotnie zapraszany do grona ekspertów (m.in. Komisji Europejskiej), Sony doradza mi?dzynarodowym organizacjom oraz rz?dom w sferze rozwoju i regulacji finansowej. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarz?dzaj?cego ReDefine, niezale?nej organizacji pracuj?cej nad kszta?towaniem polityki, podejmowaniem decyzji i wdra?aniem rozwi?za? w celu zwalczania istniej?cych i potencjalnych kryzysów ekonomicznych.

Wiod?cy ekspert w dziedzinie mi?dzynarodowych finansów i rozwoju

Szczegó?y

Sony Kapoor wykszta?cenie i do?wiadczenie zdoby? w Indiach i Wielkiej Brytanii, pracuj?c m.in. w bankowo?ci inwestycyjnej i handlu derywatami. Wspó?pracowa? z wieloma mi?dzynarodowymi organizacjami, takimi jak Bank ?wiatowy, ONZ, Christian Aid, Oxfam, ale równie? z rz?dami, m.in. Norwegii i Niemiec. Pe?ni? funkcj? doradcy strategicznego ministra spraw zagranicznych Norwegii. W 2011 roku uczestniczy? w spotkaniach Komisji Europejskiej opracowuj?cej nowe rozwi?zania dotycz?ce rozwoju gospodarczego, reform finansowych i regulacji finansowej. Sony Kapoor by? równie? cz?onkiem panelu ekspertów komitetu Parlamentu Europejskiego zajmuj?cego si? kryzysem finansowym.

Co oferuje?

Sta?y komentator i analityk sytuacji na rynkach ?wiatowych, kryzysu euro, zarz?dzania finansami i zasobami naturalnymi - Sony Kapoor dzieli si? kreatywnymi i jednocze?nie pragmatycznymi rozwi?zaniami istniej?cych problemów. Za pomoc? licznych metafor i przyk?adów zwraca uwag? na konieczno?? stawiania ma?ych kroków i rozwi?zywania w pierwszej kolejno?ci problemów le??cych u podstaw finansów.

Styl prezentacji

Sony Kapoor prezentuje w sposób swobodny i ?ywio?owy. K?adzie nacisk na zrozumienie omawianych kwestii, prosty i jasny przekaz. Jego obrazowe metafory, humorystyczne dygresje i swobodny styl sprawiaj?, ?e nawet najbardziej z?o?one informacje staj? si? przyst?pne.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Sony Kapoor

Szczegóły

Tematy

  • Wyzwania i szanse wynikaj?ce z kryzysu finansowego
  • Finanse i regulacja
  • Ekonomia rozwoju
  • Podatki
  • Zielona gospodarka, zrównowa?one finanse i rozwój

Publikacje

  • 2010 The Financial Crisis - Causes and Cures

Video

Mikrostrona

Sony Kapoor

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci