PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Caprice Bourret

Za?o?ycielka marki By Caprice, by?a supermodelka i osobowo?? telewizyjna

Caprice jest obecnie jedn? z najcz??ciej zapraszanych kobiet biznesu i doradców ds. rozwoju marki. Na swoim koncie ma dwa du?e sukcesy - jej imi? sta?o si? znan? mark? za spraw? b?yskotliwej kariery w modelingu i telewizji, a s?aw? ugruntowa? sukces stworzonej przez ni? w 2006 roku firmy odzie?owej. Dzisiaj Caprice samodzielnie prowadzi i finansuje lini? produktów By Caprice, dbaj?c o globalny rozwój i wizerunek marki.

'Na dzisiejszym silnie konkuruj?cym rynku umiej?tno?? dostosowania si? do szybko zmieniaj?cych si? si? rynkowych staje si? kwesti? by? lub nie by?'

Szczegó?y

Jedna z najcz??ciej fotografowanych kobiet na ?wiecie, pojawi?a si? na ok?adkach ponad 300 magazynów o modzie. Kontynuuj?c sukces osi?gni?ty w modelingu, Caprice rozpocz??a wspó?prac? z telewizj? i teatrem. Wyst?powa?a m.in. na deskach Arts Theatre na West Endzie, by?a producentk? musicalu i jurork? brytyjskiej edycji programu Project Catwalk i Top Model. W roku 2006 odnios?a ogromny sukces wprowadzaj?c na rynek odzie?owy bielizn? i kostiumy k?pielowe By Caprice. B?d?c nowicjuszem biznesowym zdo?a?a samodzielnie przeprowadzi? firm? przez ró?ne etapy dzia?alno?ci, od stworzenia pierwszego produktu, a? po jego mi?dzynarodow? dystrybucj?. Do dzisiaj zajmuje si? projektowaniem linii produktów, ich globaln? promocj? i rozwojem marki.

Co oferuje?

Caprice ch?tnie dzieli si? swoim do?wiadczeniem w budowaniu biznesu od podstaw. Jej prelekcje zawieraj? cenne rady i wskazówki dotycz?ce pokonywania trudno?ci w rozwijaniu nowej dzia?alno?ci i zastosowania w?a?ciwych strategii marketingowych. Szczerze opowiada o w?asnych wzlotach i upadkach, radzi jak rozwi?zywa? problemy i podpowiada które obecnie narz?dzia biznesowe mog? przynie?? najwi?ksz? korzy??.

Styl prezentacji

Ekstrawertyczna, bystra, zabawna - Caprice prezentuje z pasj?, a jej styl narracji jest osobisty i swobodny. Otwarcie opowiada histori? swojej firmy, demonstruj?c kluczowe kwestie za pomoc? materia?ów wizualnych ?ci?le dopasowanych do konwencji wydarzenia. Caprice reprezentuje nowoczesny styl zarz?dzania i budowania biznesu. Jest praktykiem ch?tnie dziel?cym si? wiedz?, doskona?ym nauczycielem oraz niezwykle komunikatywnym prelegentem.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Caprice Bourret

Szczegóły

Tematy

  • Przedsi?biorczo??
  • E-commerce
  • Integralno?? marki
  • Media spo?eczno?ciowe w biznesie
  • Znajomo?? rynku i dostosowywanie si? do zmian
  • Nowy konsument
  • Równowaga mi?dzy prac?, a ?yciem prywatnym
  • Kobiety w biznesie

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci