PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Roman Polko

By?y zast?pca szefa Biura Bezpiecze?stwa Narodowego, dwukrotny dowódca GROM-u.

?o?nierz z krwi i ko?ci. Komandos. Dwukrotny dowódca elitarnej jednostki GROM. Najm?odszy dwugwiazdkowy genera? w Wojsku Polskim. Dowodzi lud?mi od kiedy pierwszy raz za?o?y? mundur - jeszcze w szkole oficerskiej. Sprawdza? si? na misjach w by?ej Jugos?awii i Kosowie, w Iraku bra? udzia? w dzia?aniach wojennych, które doprowadzi?y do upadku re?imu Saddama Husajna.

Do?wiadczony i utalentowany przywódca

Szczegó?y

Przywództwo szlifowa? dowodz?c kilkoma polskimi batalionami desantowo-szturmowymi. Dowodzi? zarówno ?o?nierzami s?u?by zasadniczej jak i komandosami elitarnego GROM-u. W czasie jego dowództwa GROM bra? udzia? w misji stabilizacyjnej w Kosowie/Macedonii, Afganistanie, w II wojnie w Zatoce Perskiej oraz w dzia?aniach wojennych w Iraku, które doprowadzi?y do upadku re?imu Saddama Husajna. Swoje do?wiadczenia z dowodzenia i zarz?dzania t? elitarn? jednostk? zawar? w obronionej w 2008 roku rozprawie doktorskiej. Doradza? Prezydentowi Miasta Sto?ecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewn?trznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpiecze?stwa. By? równie? zast?pc? Szefa Biura Bezpiecze?stwa Narodowego. Oprócz Wy?szej Szko?y Wojsk Zmechanizowanych we Wroc?awiu i Akademii Obrony Narodowej uko?czy? tak?e specjalistyczne kursy w USA.

Co oferuje?

Roman Polko od siedmiu lat doradza mened?erom i kadrze kierowniczej czo?owych polskich oraz zagranicznych firm i korporacji. Na podstawie w?asnych wieloletnich unikalnych do?wiadcze? pokazuje, jak by? skutecznym przywódc? w ekstremalnych, kryzysowych sytuacjach. Prze?amuje wojskowe stereotypy o wy?szo?ci u?ycia si?y nad innymi metodami perswazji ucz?c, jak pozytywnie motywowa? nawet najbardziej zniech?conych podw?adnych. Pokazuje jak budowa? zespó? i kierowa? tworz?cymi go lud?mi, w jaki sposób wytycza? cele i podejmowa? strategiczne decyzje. Perspektywa, z jakiej prezentuje swoje do?wiadczenia w odnoszeniu sukcesu pozwala odbiorcom spojrze? ?wie?ym okiem na organizacj?, w której funkcjonuj? i skutecznie poprowadzi? j? do zwyci?stwa.

Styl prezentacji

Roman Polko prezentuje w sposób swobodny, z ?atwo?ci? nawi?zuje kontakt z publiczno?ci?. Wyk?ady wzbogacone s? licznymi przyk?adami i porównaniami zaczerpni?tymi z wydarze?, w których bra? udzia?. Jest mówc? energicznym, ch?tnie odpowiada na pytania i dyskutuje z publiczno?ci?.

J?zyk prelekcji

Genera? Polko prezentuje w j?zyku polskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji Genera?a lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Roman Polko

Szczegóły

Tematy

  • Globalne wyzwania bezpiecze?stwa - zwalczanie terroryzmu
  • Przywództwo
  • Budowanie zespo?u
  • Motywacja do zwyci?stwa
  • Zarz?dzanie w kryzysie
  • Budowanie strategii i wytyczanie celów
  • Analiza ryzyka i negocjacje

Publikacje

  • 2014 Szefologika, czyli logika szefowania
  • 2012 RozGROMi? konkurencj?

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci