PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Tomasz Michniewicz

Dziennikarz, reporter, fotograf, organizator wypraw i ekspedycji. Autor bestsellerów reporterskich.

O jego projektach podró?niczych regularnie mówi? wszystkie najwa?niejsze redakcje w Polsce. Z plecakiem przejecha? 56 krajów. W podró?y sp?dza cz?sto po?ow? roku. Regularnie organizuje wyprawy na Sahar?, do afryka?skiego buszu i do równikowych d?ungli. Mieszka? z Pigmejami Baka na pograniczu kongijsko-kameru?skim w ich sza?asach w ?rodku lasu deszczowego. Eksplorowa? d?ungle pó?nocnego Laosu, badaj?c rytua?y magiczne i kultur? szama?sk?, w Kambod?y tropi? przemytników dzie? sztuki, a na Karaibach pracowa? z poszukiwaczami skarbów. Poza podró?ami zaanga?owany jest w produkcj? radiow? i telewizyjn?, prowadzi konsulting biznesowy oraz koordynuje projekty mi?dzynarodowe.

Szczegó?y

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich podró?ników. Podejmuje si? trudnych i niebezpiecznych projektów reporterskich. Rozbi? kongijsko-zambijski gang przemytników ko?ci s?oniowej i jako jedyny Polak zosta? wpuszczony na pok?ad ?odzi Mel Fisher's Treasures, najs?ynniejszej ekipy poszukiwaczy skarbów na ?wiecie. Opisywa? fundamentalizm muzu?ma?ski w pó?nocnym Pakistanie i ?ród?a przest?pczo?ci w Johannesburgu. W USA jako jedyny polski dziennikarz otrzyma? pozwolenie na wej?cie do San Quentin, wi?zienia o maksymalnym rygorze przeznaczonego dla najgro?niejszych przest?pców. Jako jeden z nielicznych europejskich dziennikarzy podró?owa? swobodnie po Arabii Saudyjskiej oraz dosta? si? do partyzanckiego obozu nepalskich maoistów. Opisywa? operacje polskich si? specjalnych, metody szulerów i zawodowych oszustów kasyn w Las Vegas oraz praktyki czarnej magii w Afryce Centralnej. Jest laureatem czterech statuetek Media Travel, by? nominowany do nagrody Traveler National Geographic i Kolosów, najwa?niejszej polskiej nagrody podró?niczej. Prowadzi seri? poradnikow? 'W drog?!' w Radiu Zet, ale jest te? kojarzony z autorsk? audycj? 'Trójka Przekracza Granice' w Programie Trzecim Polskiego Radia, z 'Reszt? ?wiata' w radiowej Jedynce i z programem podró?niczym 'Inny ?wiat' w telewizji TTV. Pe?ni równie? funkcj? redaktora naczelnego serwisu podró?niczego www.koniecswiata.net i jest twórc? projektu Manufaktura Podró?y.

Co oferuje?

Tomek Michniewicz jest ?wietnym mówc? inspiruj?cym i motywuj?cym, a tak?e doskona?ym szkoleniowcem. Jest znakomicie przygotowany do wyst?pie? zarówno w kameralnych, kilkuosobowych salach, jak i przed kilkutysi?czn? widowni?. Jako go?? specjalny bierze udzia? w wyjazdach incentive, organizuje te? wyprawy dla mened?erów. Swoje wyst?py prowadzi po polsku i angielsku.

Styl prezentacji

Prelekcje Tomka charakteryzuj? si? wyj?tkowym humorem, ?wietnymi zdj?ciami i niesamowit? energi? przekazywan? widowni. Tomek umiej?tnie przek?ada do?wiadczenia z wypraw na 'biurow?' rzeczywisto??, pozwalaj?c zastosowa? wypracowane przez siebie rozwi?zania w codziennej pracy. Nawi?zuje znakomity kontakt z publiczno?ci? i natychmiast skraca dystans.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tomasz Michniewicz

Szczegóły

Tematy

 • Motywacja i inspiracja - power speech
 • Kontrola stresu i dzia?anie w niesprzyjaj?cych warunkach
 • Poza stref? komfortu. Konfrontacja z wyzwaniem, na które wcale nie jeste?my gotowi.
 • Wyst?py publiczne i wspó?praca z mediami
 • Dokona? niemo?liwego. Jak osi?ga? cele, które wydaj? si? poza zasi?giem.
 • Wprowadzenie do leadershipu
 • Budowanie zespo?u

Publikacje

 • 2015 ?wiat równoleg?y.
 • 2014 Swoj? drog?. Opowie?? o trzech podró?ach po inne ?ycie.
 • 2011 Gor?czka. W ?wiecie poszukiwaczy skarbów.
 • 2010 Samsara. Na drogach, których nie ma.

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci