PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Ruby Wax

Dziennikarka BBC, artystka komediowa, osobowo?? telewizyjna.

Kariera Ruby Wax obejmuje ponad trzy dekady sp?dzone zarówno na scenie teatralnej, jak równie? w telewizji i radio. Ogromn? popularno?? i uznanie przynios?y jej liczne programy komediowe i wywiady z politykami i gwiazdami kina, które w po??czeniu z nietuzinkowym poczuciem humoru, bezpo?rednim stylem i oryginaln? now? formu?? dziennikarsk? stanowi?y alternatyw? dla ówczesnych brytyjskich programów informacyjnych i rozrywkowych. Obecnie Ruby kontynuuje prac? w telewizji przygotowuj?c m.in. programy dokumentalne dla BBC, a tak?e prowadzi szkolenia z komunikacji w biznesie i przywództwa dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego.

Cz?sto prowokacyjna i kontrowersyjna, Ruby Wax sta?a si? jedn? z najbardziej rozpoznawanych osobowo?ci brytyjskiej telewizji

Szczegó?y

Karier? rozpocz??a na deskach teatru, wyst?puj?c z Royal Shakespeare Company. To jednak telewizja przynios?a jej rozpoznawalno?? i mo?liwo?? rozwoju. Poza wyst?pami w produkcjach telewizyjnych i prowadzeniem autorskich programów Ruby by?a pomys?odawczyni? i scenarzystk? licznych show, m.in. serialu komediowego Absolutely Fabulous. Po 30 latach sp?dzonych w mediach Ruby obra?a inny kierunek rozwoju. Uko?czy?a studia magisterskie na wydziale psychologii Kellogg College Uniwersytetu Oksford oraz psychoterapii w Regents College w Londynie. Prowadzi obecnie warsztaty i szkolenia dla menad?erów, które maj? na celu usprawnienie komunikacji mi?dzy pracownikami i klientami.

Co oferuje?

Ruby Wax prowadzi warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie i przywództwa. Cz?sto wyst?puje w roli prelegenta keynote, podsumowuj?c wydarzenie i wprowadzaj?c jednocze?nie element rozrywki. Posiadaj?c wieloletnie do?wiadczenie sceniczne, ponadprzeci?tne poczucie humoru i wyj?tkowe umiej?tno?ci komunikacyjne Ruby sprawdza si? doskonale tak?e w roli moderatora konferencji.

Styl prezentacji

Ruby jest ?ywio?owa i bezpo?rednia, doskonale nawi?zuje kontakt z publiczno?ci?. Humor i oryginalne, bystre puenty sprawiaj?, ?e spotkanie z Ruby pozostaje na d?ugo w pami?ci.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Ruby Wax

Szczegóły

Tematy

  • Komunikacja w biznesie
  • Rozwijanie umiej?tno?ci przywódczych
  • Moderowanie wydarze?
  • Prowadzenie paneli dyskusyjnych i wywiadów

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci