PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Andrew Rawnsley

Zast?pca redaktora tygodnika Observer, nagradzany dziennikarz polityczny

Andrew Rawnsley jest zast?pc? redaktora naczelnego tygodnika Observer, a tak?e jego g?ównym komentatorem politycznym. GQ Magazine umie?ci? go w czo?ówce najlepszych brytyjskich felietonistów, a magazyn Spectator przyzna? mu tytu? 'Mistrza - kronikarza wspó?czesnej polityki'. Andrew jest autorem nagrodzonych telewizyjnych filmów dokumentalnych i reporta?y politycznych, m.in. na temat rz?du Gordona Browna, Tony'ego Blaira i Johna Majora. By? prowadz?cym najbardziej znane polityczne programy, The Westminster Hour (Radio4) oraz The Week in Politics (Channel 4).

'Dziennikarz Roku i jeden z najlepszych brytyjskich felietonistów'

Szczegó?y

Doceniany za rzetelno?? i wiarygodno?? dziennikarsk?, Andrew jest laureatem wielu presti?owych nagród, w tym tytu?u Politycznego Dziennikarza Roku. Andrew jest autorem dwóch nagrodzonych i szeroko komentowanych ksi??ek, opisuj?cych powstanie i dzia?alno?? brytyjskiej Nowej Partii Pracy : 'Servants of the People' oraz 'The End of the Party'.

Co oferuje?

Andrew jest zarówno doskona?ym moderatorem, który korzysta z bogatego do?wiadczenia medialnego i nadaje dynamiczno?ci wydarzeniu, jak i prelegentem keynote, omawiaj?cym z pasj? wybrane zagadnienia. Jego prezentacje zawieraj? wnikliwe obserwacje dotycz?ce ?wiata polityki, ocen? aktualnych wydarze? i decyzji podejmowanych przez ?wiatowych przywódców.

Styl prezentacji

Dynamiczny, obdarzony wyj?tkowym poczuciem humoru i z ?atwo?ci? anga?uj?cy s?uchaczy. Andrew w wywa?ony sposób prowadzi dyskusj?, przedstawia ró?ne punkty widzenia na dan? spraw? i konsekwentnie d??y do znalezienia w?a?ciwego rozwi?zania.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Andrew Rawnsley

Szczegóły

Tematy

  • Wydarzenia na ?wiecie
  • Polityka
  • Korytarze w?adzy
  • Barack Obama
  • Przywództwo

Publikacje

  • 2010 The End of the Party
  • 2001 Servants of the People

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci