PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Magnus Lindkvist

Futurolog biznesu, specjalista w dziedzinie nowych trendów

Magnus Lindkvist to futurolog zajmuj?cy si? analiz? najwa?niejszych trendów w dzisiejszym ?wiecie oraz tworz?cy niezwykle wnikliwe i przemy?lane prognozy dotycz?ce ?ycia, spo?ecze?stwa i biznesu przysz?o?ci. Cz?onek presti?owego grona ekspertów konferencji TED, którego wyk?ady inspiruj? i zach?caj? do nowego spojrzenia na zagadnienia takie jak innowacja, nowe trendy, ?ycie w nowej rzeczywisto?ci, ?wiat biznesu w przysz?o?ci.

Szczegó?y

Magnus uko?czy? Wy?sz? Szko?? Handlow? w Sztokholmie. Jest równie? absolwentem szko?y filmowej UCLA School of Film, Television and Theatre. W roku 2005 za?o?y? firm? Pattern Recognition, która doradza firmom oraz instytucjom w tworzeniu planów nowych us?ug i produktów, dostarcza inspiracj? oraz nowoczesne rozwi?zania. Magnus jest twórc? pierwszego na ?wiecie kierunku studiów kszta?tuj?cego wiedz? w zakresie nowych trendów oraz przysz?o?ci - kierunek Trandspotting and Future Thinking zosta? otwarty na uczelni Stockholm School of Entrepreneurship. Magnus Lindkvist to od kilku lat jeden z najch?tniej zapraszanych ekspertów w dziedzinie nowych trendów. W roku 2009 zdoby? nagrod? oraz tytu? Mówcy Roku w Szwecji.

Co oferuje?

Magnus Lindkvist posiada ponadprzeci?tn? umiej?tno?? rozpoznawania kierunków oraz trendów, które w znacz?cy sposób kszta?towa? b?d? przysz?o??. Z inteligencj? i skrupulatno?ci? naukowca oraz poczuciem humoru i charyzm? showmana, zabiera s?uchaczy w niezwykle barwn? podró?. ??cz?c najnowsze dane dotycz?ce makrotrendów z nowoczesnymi pomys?ami ich zastosowania oraz do?wiadczeniem konsumenta, Magnus ukazuje obraz przysz?o?ci, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wybranych przez klienta obszarów biznesu.

Styl prezentacji

Wyk?ady Magnusa to wyj?tkowe spotkania, okre?lane przez s?uchaczy jako pobudzaj?ce wyobra?ni? i otwieraj?ce nowe horyzonty. Prelekcje s? ?ród?em innowacyjnych pomys?ów oraz inspiracji. Magnus przekazuje wiedz? w sposób niezwykle czytelny i klarowny, ponadto stymuluje s?uchaczy poprzez zestawienie ró?nych obrazów, krótkich prezentacji video oraz audio.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i szwedzkim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Magnus Lindkvist

Szczegóły

Tematy

  • ?wiat i Twój Biznes: wizja jasnej przysz?o?ci
  • Trendspotting i Futurologia - jak przewidywa? i w jaki sposób zrozumie? chaotyczny, niepewny ?wiat jutra
  • Future Possibilities and Possible Futures - nowe mo?liwo?ci i ró?ne wizje przysz?o?ci
  • "Darwinnovation" - jak by? innowacyjnym w globalnym, niepewnym ?wiecie
  • "The Attack of The Unexpected" - w jaki sposób poradzi? sobie z nieoczekiwanymi zmianami i jak nauczy? si? umiej?tno?ci przewidywania w trudnych czasach

Publikacje

  • 2013 When The Future Begins: A guide to long-term thinking
  • 2010 The Attack of the Unexpected
  • 2009 Everything We Know Is Wrong: The Invisible Trends That Shape Business, Society and Life

Video

Mikrostrona

Magnus Lindkvist

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci