PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Pranav Mistry

Twórca SixthSense, nagradzany wynalazca i innowator

Pranav Mistry jest twórc? wielofunkcyjnego mobilnego urz?dzenia Szósty Zmys?, które pozwala na wizualn? interakcj? z otoczeniem oraz dost?pnymi dzi? technologiami, zast?puj?c m.in. laptop, rzutnik multimedialny, czy telefon. Pranav jest pasjonat? zagadnienia nowych technologii oraz ekspertem w zakresie integracji ?wiata rzeczywistego ze ?wiatem cyfrowych danych.

'Jeden z najlepszych obecnie wynalazców na ?wiecie " - Chris Anderson, Wired Magazine

Szczegó?y

Pranav jest absolwentem z dyplomem magistra wydzia?u Media Arts and Sciences, Instytutu Technologii w Massachusetts (MIT) oraz absolwentem Instytutu Technologicznego IIT w Bombaju, gdzie uko?czy? kierunek Projektowania. Pracowa? m.in. w Microsoft na stanowisku User Experience Researcher. Obecnie jest asystentem w laboratorium nowych technologii MIT. Projekty, nad którymi pracowa? Pranav to m.in. Quickies sticky notes - elektroniczna i interaktywna alternatywa dla popularnych karteczek samoprzylepnych; elektroniczny d?ugopis 3D; TaPuMa - elektroniczna mapa umo?liwiaj?ca odnalezienie dowolnego punktu oraz uzyskanie dodatkowych informacji przy u?yciu przedmiotów codziennego u?ytku.

Co oferuje?

W swoich prezentacjach Pranav przedstawia fascynuj?cy ?wiat nowych technologii oraz mo?liwo?ci jakie ze sob? niesie rozwój technologiczny. Wyja?nia dlaczego wyobra?nia jest jedynym czynnikiem mog?cym hamowa? post?p oraz interakcj? ?wiata cyfrowego z rzeczywistym.

Styl prezentacji

Pranav Mistry jest jednym z nielicznych mówców zdolnych do oczarowania s?uchaczy oraz ca?kowitego poch?oni?cia ich uwagi. Widowni udziela si? jego entuzjazm oraz pasja. Pranav to dynamiczny prelegent, którego nieukrywanym pragnieniem jest dzielenie si? wiedz?, pomys?ami oraz rozbudzenie w s?uchaczach nowych pok?adów kreatywno?ci i innowacji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Pranav Mistry

Szczegóły

Tematy

  • Sixth Sense: przysz?o?? technologii mobilnej
  • Spo?eczny aspekt rozwoju technologicznego
  • Innowacja: projektowanie inteligentnych rozwi?za?
  • Robotyka i technologia w przysz?o?ci
  • Motywacja i pasja

Wyróżnienia

  • Sixth Sense nagrodzony zosta? tytu?em 'Wynalazek Roku 2009' (Popular Science)
  • Laureat nagrody 'TR35 2009' (Technology Review)
  • Laureat nagrody i tytu?u 'Young Indian Innovator 2009' (Digit Magazine)

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci