PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Viviane Reding

Cz?onkini Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicz?ca Komisji Europejskiej w latach 2010 - 2014

Viviane Reding jest jednym z najbardziej do?wiadczonych i docenianych polityków unijnych. Przez trzy kadencje by?a cz?onkini? Komisji Europejskiej. Pe?ni?a rol? przewodnicz?cej trzech komisji, a w latach 2010-2014 sprawowa?a urz?d wiceprzewodnicz?cej. Po zwyci?stwie w wyborach w maju 2014 roku zasiad?a w Parlamencie Europejskim.

Jeden z najsilniejszych i najbardziej wyrazistych g?osów Komisji Europejskiej

Szczegó?y

Po 10 latach sp?dzonych w parlamencie luksemburskim, w 1999 roku obj??a stanowisko komisarza ds. edukacji i kultury Komisji Europejskiej. Z jej inicjatywy zatwierdzony zosta? m.in. program Erasmus Mundus, rozszerzaj?cy wspó?prac? mi?dzy uniwersytetami i studentami, a tak?e programy wspieraj?ce dziedzictwo kulturowe krajów unijnych. W 2004 roku przyj??a nominacj? na komisarza ds. spo?ecze?stwa informacyjnego i mediów. Podczas swojej kadencji na tym stanowisku przyczyni?a si? do reformy europejskiego sektora telekomunikacyjnego, otwieraj?c unijny rynek dla operatorów i umo?liwiaj?c obni?enie cen po??cze? w ramach roamingu. W roku 2010 powo?ana zosta?a na stanowisko komisarza ds. sprawiedliwo?ci i jednocze?nie wiceprzewodnicz?cej Komisji Europejskiej. Z zaanga?owaniem wspiera?a reformy prawne inicjuj?c propozycje zmian w obr?bie prawa cywilnego i karnego, a tak?e projekty ustaw dotycz?ce praw konsumenta, ochrony danych osobowych, równo?ci kobiet i m??czyzn i wyrównania szans dla osób niepe?nosprawnych.

Co oferuje?

Viviane Reding oferuje inspiruj?ce i pouczaj?ce wyk?ady na temat spo?ecznych, ekonomicznych i politycznych zmian kszta?tuj?cych Europ?. Jej do?wiadczenie i wiedza zdobyte podczas trzech kadencji na stanowisku komisarza KE umo?liwiaj? s?uchaczom zapoznanie si? tak?e z informacjami dotycz?cymi praw cz?owieka, polityki unijnej, kszta?towania si? spo?ecze?stwa informacyjnego oraz zarz?dzania.

Styl prezentacji

Umiej?tno?ci przywódcze, bogate do?wiadczenie i talent do przekazywania wiedzy sprawiaj?, ?e Viviane Reding jest doskona?ym prelegentem. W b?yskotliwy sposób podkre?la ide? wydarzenia , a tak?e inspiruje do przemy?le? i rozmów na temat poruszanych kwestii.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Viviane Reding

Szczegóły

Tematy

  • Przysz?o?? Europy
  • Media i spo?ecze?stwo informacyjne
  • Polityka ekonomiczna i finansowa
  • Sprawiedliwo??, prawa cz?owieka i spo?ecze?stwo obywatelskie
  • Przywództwo

Mikrostrona

Viviane Reding

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci