PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

James Cameron

Re?yser, scenarzysta i producent filmu Avatar i Titanic. Laureat Oscara i Z?otego Globu.

James Cameron zaliczany jest do grona najbardziej kreatywnych filmowców. Re?yser, producent, scenarzysta, a tak?e innowator - do najwi?kszych filmowych sukcesów Jamesa Camerona nale??: Terminator, Obcy, Titanic oraz Avatar. Dwa ostatnie filmy zyska?y miano superprodukcji i ?wiatowych hitów, staj?c si? najbardziej dochodowymi produkcjami w historii kina.

James Cameron na sta?e wpisa? si? do historii sztuki filmowej i pami?ci milionów na ca?ym ?wiecie

Szczegó?y

Inspiracj? do rozpocz?cia pracy w przemy?le filmowym by? dla Jamesa film Gwiezdne Wojny z 1977 roku. Kreatywno??, wszechstronne umiej?tno?ci i talent zaprowadzi?y go na plan takich kasowych produkcji jak Terminator, Obcy, Prawdziwe K?amstwa. Kolejne lata przynios?y Jamesowi jeden z najwi?kszych sukcesów - Titanic, a wraz z nim trzy Oscary. Okre?lony przez swojego biografa jako naukowiec - artysta, James Cameron przyczyni? si? m.in. do rozwoju technologii podwodnego filmowania oraz filmowania przy u?yciu urz?dze? zdalnych. W swoich filmach przywi?zuje bardzo du?? uwag? do technologii, jako?ci efektów specjalnych i sposobu kr?cenia poszczególnych uj??. Aby przyst?pi? do nakr?cenia Avatara James sp?dzi? kilka lat pomagaj?c rozwin?? i unowocze?ni? narz?dzia, m.in. kamery 3D. Z jego do?wiadczenia i innowacyjnych pomys?ów skorzysta?a NASA. James by? cz?onkiem NASA Advisory Council i doradza? m.in. w kwestii wyposa?enia misji kosmicznych.

Co oferuje?

Maj?c na koncie liczne sukcesy i nowe szlaki wytyczone w sztuce filmowej James Cameron dzieli si? z publiczno?ci? fascynuj?cymi aspektami swojej pracy. Spe?niaj?c si? w roli re?ysera, ale równie? inicjatora i koordynatora projektów naukowych i licznych ekspedycji, James porusza tak?e temat przywództwa i kierowania zespo?em, innowacyjnych rozwi?za? i kreatywnego my?lenia, a tak?e roli nowych technologii we wspó?czesnym ?wiecie.

Styl prezentacji

Zarówno w swoich filmach, jak i na scenie podczas prelekcji James Cameron w fascynuj?cy sposób potrafi przekaza? publiczno?ci istotne tre?ci, przes?anie i wzbudzi? emocje. Jest doskona?ym prelegentem, który umiej?tnie absorbuje s?uchaczy opowiadan? histori? i pozwala im odnale?? indywidualn? inspiracj? i wskazówki.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

James Cameron

Szczegóły

Tematy

  • Przekraczanie barier i realizacja niemo?liwego (Avatar, Titanic)
  • Technologia w przemy?le filmowym
  • Znaczenie pasji i kreatywnego my?lenia w drodze do sukcesu

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci