PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Robert A. Mundell

Laureat Nagrody Nobla, wybitny ekonomista, doradca ONZ i IMF

Robert Mundell od roku 1974 jest profesorem na wydziale ekonomii Uniwersytetu Columbia oraz Uniwersytetu w Nowym Jorku. Wielokrotnie nagradzany ekonomista, laureat Nagrody Nobla w roku 1999 w dziedzinie ekonomii - Profesor Mundell prowadzi badania nad polityk? pieni??n? i fiskaln? w warunkach ró?nych systemów walutowych oraz badania nad optymalnymi obszarami walutowymi. Jest doradc? wielu instytucji i organizacji mi?dzynarodowych.

Szczegó?y

Profesor Mundell jest laureatem nie tylko Nagrody Nobla, ale tak?e Nagrody Guggenheim'a (1971r.), Medalu oraz Nagrody Jacques Rueff (1983r.). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Pary?u, profesorem honorowym chi?skiego Uniwersytetu Renmin, cz?onkiem honorowym Ameryka?skiego Stowarzyszenia Ekonomicznego oraz zdobywc? nagrody przyznawanej przez to stowarzyszenie. Robert Mundell to doradca m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku ?wiatowego, Komisji Europejskiej, a tak?e kilku agencji rz?dowych oraz rz?dów w Europie i Ameryce Po?udniowej, Rady Rezerw Federalnych i ameryka?skiego Ministerstwa Skarbu oraz rz?du Kanady.

Co oferuje?

Robert Mundell oferuje wgl?d w dzisiejsz? sytuacj? ekonomiczn? oraz analiz? mi?dzynarodowego systemu walutowego. W b?yskotliwy i niezwykle przyst?pny sposób omawia zagadnienia zwi?zane z polityk? monetarn? i ?wiatow? gospodark?, tworz?c tym samym fundament dla wprowadzenia kluczowych zmian w organizacji oraz podejmowania trafnych strategicznych decyzji.

Styl prezentacji

Profesor Mundell z ka?d? swoj? prelekcj? wnosi bogate do?wiadczenie oraz nieporównywaln? wiedz?. Jest mówc? niezwykle do?wiadczonym, którego cechuje analityczna ponadprzeci?tna zdolno?? do wyci?gania szybkich wniosków oraz wskazywania natychmiastowych rozwi?za?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Robert A. Mundell

Szczegóły

Tematy

  • Euro, Dolar ... przysz?o?? mi?dzynarodowego systemu monetarnego.
  • Polityka fiskalna i monetarna
  • Perspektywy rozwoju gospodarczego

Publikacje

  • 2000 The Euro as a Stabilizer in the International Monetary System
  • 1996 Inflation and Growth in China
  • 1992 Building the New Europe
  • 1991 Debts, Deficits and Economic Performance
  • 1990 Global Disequilibrium
  • 1990 Global Disequilibrium

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci