PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Dr. Kirsty Duncan

Laureatka Nagrody Nobla 2008, ekspert ds. zagro?e? epidemiologicznych.

Dr Kirsty Duncan jest uznanym mi?dzynarodowym ekspertem ds. grypy pandemicznej, zmian ?rodowiskowych i ich wp?ywu na zdrowie ludzkie. W roku 2008 wraz z Mi?dzyrz?dowym Zespo?em ds. Zmian Klimatu zosta?a uhonorowana Nagrod? Nobla. Obecnie wyk?ada na Uniwersytecie w Toronto oraz zasiada w Parlamencie Kanady.

Wiod?cy autorytet w dziedzinie zdrowia i zagro?e? epidemiologicznych

Szczegó?y

Kirsty Duncan posiada tytu? doktora Geografii Medycznej. Mi?dzynarodowe uznanie zdoby?a jako g?ówna inicjatorka i kierowniczka prze?omowej mi?dzynarodowej ekspedycji naukowej zmierzaj?cej do odkrycia przyczyn pandemii grypy hiszpa?skiej z 1918 roku, jednej z najwi?kszych epidemii w historii ludzko?ci. Dr Kirsty Duncan uhonorowana zosta?a licznymi nagrodami i tytu?ami, w?ród nich m.in. nominacj? 'Canada's Top 40 Under 40' w 1997, 1998, 1999 i 2001 roku. Kirsty Duncan nominowana zosta?a równie? do presti?owej kanadyjskiej nagrody Order of Ontario w 2000 i 2001 roku, ponadto umieszczona zosta?a w milenijnym wydaniu rankingu Canada's Who's Who, prezentuj?cym sylwetki najwybitniejszych Kanadyjczyków.

Co oferuje?

W swoich prezentacjach Dr Duncan porusza kwesti? spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu, opisuje obecne globalne problemy zwi?zane ze ?rodowiskiem oraz zdrowiem. T?umaczy w jaki sposób biznes mo?e zainicjowa? pozytywne zmiany w spo?ecze?stwie. Kirsty Duncan przedstawia wy?aniaj?ce si? na ?wiecie zagro?enia, takie jak ?wi?ska Grypa, wirus Ebola, choroba Creutzfeldt-Jacoba oraz wirus Zachodniego Nilu, a tak?e wyja?nia co mo?na zrobi? aby zwalczy? te choroby.

Styl prezentacji

Kirsty Duncan prezentuje w sposób bardzo emocjonalny, z pasj? przedstawia kluczowe zagadnienia. Jej wyk?ady s? inspiruj?ce i stanowi? bogate ?ród?o wiedzy o dzisiejszym ?wiecie.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Dr. Kirsty Duncan

Szczegóły

Tematy

  • Rozwój i kontrola grypy pandemicznej
  • Spo?eczna odpowiedzialno?? biznesu
  • Zagro?enia epidemiologiczne na ?wiecie
  • Polowanie na gryp? hiszpa?sk? z 1918 roku
  • Zmiany klimatyczne i ich efekt na nasz? niedalek? przysz?o??

Publikacje

  • 2008 Environment and Health: Protecting our Common Future
  • 2003 Hunting the 1918 Flu

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci