PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Oliver Williamson

Laureat Nagrody Nobla 2009 w dziedzinie ekonomii.

Prof. Oliver E. Williamson zosta? w roku 2009 uhonorowany Nagrod? Nobla za analiz? zarz?dzania ekonomicznego, z wyszczególnieniem roli granic przedsi?biorstwa. Wyk?ada? na Uniwersytecie w Pensylwanii oraz Yale. Obecnie jest profesorem Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim. Autor cenionych prac dotycz?cych kosztów transakcji oraz publikacji z pokrewnych dyscyplin naukowych.

Szczegó?y

Oliver Williamson uko?czy? MIT Sloan School of Management z tytu?em Bachelor of Science, Stanford University z tytu?em magistra oraz Carnegie Mellon University, gdzie otrzyma? tytu? doktora. Rozwin?? on teori? rozwi?zywania konfliktów korporacyjnych, która przedstawia struktury przedsi?biorstw jako modele do rozwi?zywania konfliktów interesów. Jak wyja?nia w swoich pracach, na rynku widoczne s? konflikty i negocjacje, co implikuje koszty, których przedsi?biorstwo nie ponosi dzi?ki organizacji hierarchicznej. Jako pierwszy podj?? si? równie? rozwini?cia zagadnienia kosztów informacji.

Co oferuje?

Jako autor jednej z najcenniejszych ksi??ek dotycz?cych korporacji, Profesor Williamson przyczyni? si? do rozwoju nowej dziedziny bada? jak? jest zarz?dzanie ekonomiczne. Czerpi?c ze swojego bogatego do?wiadczenia i wiedzy Oliver Williamson prezentuje najnowsze szczegó?owe badania oraz sprawdzone strategie z zakresu ekonomicznego zarz?dzania przedsi?biorstwem.

Styl prezentacji

Profesor Williamson jest niezwykle precyzyjnym mówc?. Jego prezentacje ukazuj? nieporównywalny poziom wiedzy o dzisiejszym rynku oraz sytuacji ekonomicznej.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Oliver Williamson

Szczegóły

Tematy

  • Koszty transakcji
  • Sytuacja na rynku
  • Mikroekonomia
  • Zarz?dzanie ekonomiczne

Publikacje

  • 1996 The Mechanisms of Governance
  • 1991 The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development (co-edited with Sidney Winter)
  • 1985 The Economic Institutions of Capitalism
  • 1975 Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci