PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Leszek Balcerowicz

By?y wicepremier i minister finansów oraz prezes Narodowego Banku Polskiego .

Profesor Leszek Balcerowicz to doceniany i nagradzany na ca?ym ?wiecie ekonomista, legendarny polityk, uznawany za architekta postkomunistycznej transformacji gospodarczej Polski. Odnosz?c liczne sukcesy sta? si? dominuj?c? postaci? w historii rozwoju kraju i strategii ekonomicznej Polski w latach 1989 - 2007.

Praktyk i naukowiec : unikalne po??czenie wiedzy, umiej?tno?ci i do?wiadczenia

Szczegó?y

Profesor Balcerowicz jest postaci? zwi?zan? nieod??cznie z przej?ciem Polski od gospodarki centralnie planowanej do wolnego rynku. We wrze?niu 1989 r. obj?? stanowisko wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rz?dzie Tadeusza Mazowieckiego. T? sam? funkcj? pe?ni? te? w rz?dach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jerzego Buzka. Opracowa? i zrealizowa? plan stabilizacji, liberalizacji i reform strukturalnych. W latach 2001-2007 by? prezesem Narodowego Banku Polskiego. W swojej karierze Profesor Balcerowicz zmierzy? si? z licznymi trudnymi ekonomicznie wyzwaniami, takimi jak hiperinflacja, kryzys zwi?zany z d?ugiem zagranicznym, ekstremalne ekonomiczne zachwiania, a tak?e spo?eczne i polityczne napi?cia narastaj?ce w obliczu wprowadzania reform.Leszek Balcerowicz jest obecnie Profesorem Szko?y G?ównej Handlowej. Jako jeden z wiod?cych ekspertów ds. reform i kryzysu finansowego zosta? zaproszony do elitarnego grona Group of Thirty. Jest ponadto cz?onkiem Grupy Autorytetów Instytutu Finansów Mi?dzynarodowych, zasiada w Radzie Doradczej Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie oraz przewodniczy radzie Instytutu Bruegla. W roku 2008 i 2009 by? cz?onkiem grupy ekspertów 'De Larosiere' pracuj?cych nad stworzeniem systemu nadzoru finansowego w Unii Europejskiej.

Co oferuje?

Praktyk, wiod?cy strateg i znakomity nauczyciel - wiedza i wszechstronne do?wiadczenie Profesora Balcerowicza sprawiaj?, ?e wyk?ad dostarcza najnowszych informacji, odkrywczych tez i szczegó?ow? ocen? stabilno?ci ekonomicznej Polski, a tak?e innych krajów. Zdecydowane pogl?dy dotycz?ce ekonomicznego i spo?ecznego rozwoju w po??czeniu z wieloletnim do?wiadczeniem zapewniaj? wnikliwe omówienie kluczowych zagadnie? i sugeruj? liczne rozwi?zania. Profesor jest obecnie jednym z wiod?cych ekspertów i doradców nakre?laj?cych globalne perspektywy gospodarcze oraz wyzwania.

Styl prezentacji

Profesor Leszek Balcerowicz prowadzi wyk?ady dbaj?c o zrozumienie i przejrzysto?? stawianych tez. W umiej?tny sposób anga?uje s?uchaczy, zach?ca do przemy?le? i wyj?cia poza konwencjonalne schematy, z determinacj? d??y do przedstawienia dok?adnego obrazu omawianego problemu.

J?zyk prelekcji

Profesor Balcerowicz prezentuje w j?zyku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Leszek Balcerowicz

Szczegóły

Tematy

  • Ekonomia polityczna reform
  • Cz?onkostwo w UE a perspektywy rozwoju Polski
  • Przywództwo
  • Jak wprowadza? reformy
  • Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki
  • Ekonomia i etyka pa?stwa socjalnego
  • Perspektywy rozwoju gospodarki krajów rozwini?tych
  • Praworz?dno??, gospodarka, rozwój
  • Perspektywy rozwoju gospodarki ?wiatowej

Mikrostrona

Prof. Leszek Balcerowicz

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci