PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Edmund Phelps

Laureat Nagrody Nobla, wybitny ekonomista

Edmund Phelps jest profesorem wydzia?u gospodarki politycznej Uniwersytetu Columbia oraz dyrektorem Centrum ds. Kapitalizmu i Spo?ecze?stwa, które zrzesza ?wiatowych ekspertów. W roku 2006 Prof. Phelps zosta? laureatem Nagrody Nobla za 'analiz? zale?no?ci mi?dzyokresowych w polityce makroekonomicznej'. Znany jest dzi?ki swojej pracy nad tzw. krzyw? Friedmana - Phelpsa oraz badaniom nad zwi?zkiem pomi?dzy stop? bezrobocia a stop? inflacji, a tak?e rozwojem gospodarczym i rynkiem pracy.

Szczegó?y

Edmund Phelps do??czy? do wydzia?u ekonomii na Uniwersytecie Columbia w 1971 roku, po wcze?niejszej wspó?pracy z Uniwersytetem w Pensylwanii i Yale. W 1981 roku przyj?ty zosta? do Narodowej Akademii Naukowej (USA), a w roku 2000 wybrany zosta? na honorowego cz?onka Ameryka?skiego Stowarzyszenia Ekonomicznego. Edmund Phelps jest doktorem honoris causa francuskiego Institut d''Etudes des Sciences Politiques de Paris (2006), a tak?e Uniwersytetu Buenos Aires (2007).

Co oferuje?

Edmund Phelps demonstruje w jaki sposób niska stopa inflacji prowadzi do oczekiwa? i nadziei na nisk? inflacj? w przysz?o?ci, co mo?e wp?yn?? na proces podejmowania decyzji oraz polityk? przywódców rz?dowych i prezesów korporacji. U?wiadamia jak wa?na jest kwestia oszcz?dno?ci i ?rodków trwa?ych, a tak?e wskazuje na potrzeb? równowagi mi?dzy inflacj? a bezrobociem.

Styl prezentacji

Dzi?ki g??bokiemu zrozumieniu zale?no?ci wyst?puj?cych na rynku oraz swoim osi?gni?ciom, Profesor Phelps inspiruje s?uchaczy na ca?ym ?wiecie. Jest niezwykle elokwentnym oraz b?yskotliwym mówc?, który prezentuje nawet najbardziej zawi?e kwestie w sposób zrozumia?y.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Edmund Phelps

Szczegóły

Tematy

  • Ekonomia globalna
  • Makroekonomia
  • Rozwój gospodarczy
  • Rynki pracy
  • Bezrobocie
  • Ekonomiczny dynamizm

Wyróżnienia

  • 2008 Chevalier of the Legion of HonorPremio Pico della Mirandola Kiel Global Economy Prize
  • 2007 Doktorat honoris causa - Universidad de Buenos Aires
  • 2006 Nagroda NoblaDoktorat honoris causa - Institut d'Etudes des Sciences Politiques de Paris
  • 2000 Distinguished Fellow of the American Economic Association

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci