PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Anders Fogh Rasmussen

Premier Danii (2001-2009) i Sekretarz Generalny NATO (2009 - 2014)

Anders Fogh Rasmussen przez dwie dekady znajdowa? si? w centrum polityki europejskiej. Sprawowa? urz?d Sekretarza Generalnego NATO, premiera Danii i ministra gospodarki. W trakcie swojej kadencji w NATO nadzorowa? dzia?ania stabilizacyjne Sojuszu, m.in. misje w Kosowie, Afganistanie, Libii i Iraku, a tak?e operacje zwalczania piractwa u wybrze?y Somalii i liczne dzia?ania antyterrorystyczne w Europie. Jest twórc? inicjatywy Smart Defence, która w obliczu kryzysu gospodarczego mia?a za zadanie zwi?kszy? wspó?prac? mi?dzynarodow? i obni?y? nak?ady finansowe przeznaczane na budowanie zdolno?ci obronnych.

Szczegó?y

Anders F. Rasmussen jest absolwentem wydzia?u ekonomii Uniwersytetu Aarhus. W roku 1990 zosta? nominowany na ministra gospodarki. By? jednym z negocjatorów unijnego Traktatu z Maastricht i inicjatorem wprowadzenia jednej waluty, Euro. W 1998 roku zosta? przewodnicz?cym Partii Libera?ów i liderem du?skiej opozycji, a trzy lata pó?niej obj?? urz?d premiera. W roku 2005 i 2007 ponownie stan?? na czele rz?du. Obowi?zki premiera Danii pe?ni? do roku 2009, w którym wybrany zosta? na Sekretarza Generalnego NATO. Stanowisko 12-ego Sekretarza Generalnego NATO obj?? w dniu 1 sierpnia 2009 roku i zajmowa? je do wrze?nia 2014 roku.

Co oferuje?

Czerpi?c z bogatego do?wiadczenia Anders Fogh Rasmussen wyja?nia taktyk? promowania dzia?a? na rzecz budowania pokoju i bezpiecze?stwa, a tak?e przedstawia bezpo?rednie korzy?ci z utrzymywania stabilno?ci globalnej. W swoich prezentacjach w unikatowy sposób przedstawia równie? szanse rozwoju na polu mi?dzynarodowego biznesu, bezpiecze?stwa i stabilno?ci, gospodarki europejskiej oraz innowacyjno?ci.

Styl prezentacji

Do?wiadczony dyplomata i polityk, a tak?e utalentowany mówca - Anders Fogh Rasmussen umiej?tnie przenosi s?uchaczy w ?wiat europejskiej polityki. Oferuj?c wnikliwe wyk?ady i omówienie najwa?niejszych obecnie problemów daje równie? lekcje skutecznego przywództwa i komunikacji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i du?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Anders Fogh Rasmussen

Szczegóły

Tematy

  • Trendy geopolityczne i mi?dzynarodowe punkty zapalne
  • Wyzwania bezpiecze?stwa miedzynarodowego
  • Wyzwania geopolityczne - rola Europy
  • Przywództwo

Mikrostrona

Anders Fogh Rasmussen

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci