PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Rachel Lomax

By?a wicegubernator Banku Anglii

Rachel Lomax jest brytyjskim ekonomist? i urz?dnikiem rz?dowym. W latach 2003 - 2008 sprawowa?a funkcj? wicegubernatora Banku Anglii. Wcze?niej zajmowa?a stanowisko Sta?ego Sekretarza w Departamencie Transportu. By?a równie? wiceprezesem Banku ?wiatowego, szefow? Sekretariatu ds. Gospodarki i Spraw Wewn?trznych przy urz?dzie rady ministrów. W 2008 roku wybrana zosta?a na stanowisko dyrektora HSBC.

Szczegó?y

Rachel Lomax jest absolwentk? Cheltenham Ladies' College, Girton College oraz Cambridge i London School of Economics, gdzie zdoby?a tytu?y magistra. Wczesne lata kariery sp?dzi?a w Ministerstwie Skarbu, gdzie zajmowa?a si? sprawami makroekonomicznymi, monetarnymi oraz finansowymi. Pe?ni?a funkcj? prywatnego sekretarza ministra finansów, a nast?pnie obj??a stanowisko zast?pcy doradcy ekonomicznego. Rachel Lomax jest dyrektorem Scottish American Investment Company, cz?onkiem zarz?du Królewskiego Teatru Narodowego oraz Uniwersytetu De Montfort.

Co oferuje?

Rachel Lomax ma ponad 40-letnie do?wiadczenie w dziedzinie finansów, które zdoby?a u ?ród?a brytyjskiej ekonomii. Oferowany przez Rachel Lomax wgl?d w polityk? monetarn? zapewnia nie tylko wyja?nienie licznych kwestii finansowych, ale równie? niezwyk?e spojrzenie na ?wiat, w którym dzisiaj ?yjemy. Dzi?ki wiedzy praktycznej Rachel Lomax ofiarowuje s?uchaczom unikatow? analiz? i ocen? zmian zwi?zanych z dzisiejsz? gospodark?.

Styl prezentacji

Prezentacje Rachel Lomax odzwierciedlaj? jej inspiruj?c? podró? po ?wiecie biznesu i finansów. Rachel Lomax ch?tnie dzieli si? wiedz? i z otwarto?ci? odpowiada na pytania s?uchaczy.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Rachel Lomax

Szczegóły

Tematy

  • Polityka Monetarna
  • Stan Gospodarki ?wiatowej
  • Operacje Na Rynkach Finansowych
  • Ryzyko I P?ynno?? Na Rynkach Finansowych
  • Ocena Polityki Pieni??nej

Wyróżnienia

  • W roku 2007 Rachel Lomax otrzyma?a tytu? Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Glasgow

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci