PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Danny Quah

Profesor wydzia?u ekonomii London School of Economics, konsultant Banku ?wiatowego.

Profesor Danny T. Quah to jedna z najbardziej respektowanych postaci ?wiata ekonomii, wybitny znawca zagadnie? dotycz?cych dzisiejszej sytuacji gospodarczej. By? konsultantem Banku ?wiatowego, obecnie jest profesorem wydzia?u ekonomii presti?owej uczelni London School of Economics & Political Science (LSE). Pe?ni równie? funkcj? dyrektora programu Technology and Growth w LSE Centre for Economic Performance, a tak?e zarz?dza Narodowym Instytutem Bada? Ekonomicznych i Spo?ecznych. Ponadto jest zast?pc? redaktora naczelnego dziennika Journal of Economic Growth.

Uznany ekspert, wymieniany w gronie nominowanych do Nagrody Nobla 2010.

Szczegó?y

Danny Quah cieszy si? du?ym uznaniem w ?rodowisku akademickim. Jest autorem licznych prac naukowych oraz artyku?ów w wiod?cych czasopismach o tematyce ekonomicznej, m.in: American Economic Review, European Economic Review, Journal of Economic Growth, Journal of Monetary Economics, Journal of Political Economy W roku 1997 jego nazwisko umieszczone zosta?o w przewodniku przedstawiaj?cym sylwetki najbardziej uznanych osób na ?wiecie - 'Who's who in the World' oraz 'Who's who in Economics'. Profesor Danny Quah wymieniany by? równie? w gronie naukowców, którzy mieli by? nominowani do Nobla 2010 w dziedzinie ekonomii.

Co oferuje?

Danny Quah jest ekspertem w zakresie ekonometrii, cykli koniunkturalnych, inflacji, mi?dzynarodowych nierówno?ci dochodowych, tak?e technologicznego i gospodarczego rozwoju. Regularnie bierze udzia? w wydarzeniach na ca?ym ?wiecie.

Styl prezentacji

Pe?en pasji, zaanga?owania i energii - Danny Quah jest do?wiadczonym Prelegentem, który regularnie wyst?puje dla mi?dzynarodowej publiczno?ci. Swoje prezentacje oraz sposób przekazu dostosowuje do s?uchaczy, dbaj?c o pe?ne zrozumienie poruszanych kwestii.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Danny Quah

Szczegóły

Tematy

  • Gospodarka globalna
  • Rozwój ekonomiczny i tworzenie dobrobytu
  • Polityka rz?dowa w zakresie technologii i nauki
  • Rozwój technologiczny i gospodarczy
  • Corporate Responsibility - odpowiedzialno?? biznesu
  • Gospodarki rozwijaj?ce si?
  • Mi?dzynarodowe prawo w?asno?ci
  • Corporate Governance - ?ad korporacyjny

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci