PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Noreena Hertz

Makroekonomistka, autorka bestsellerów. Ekspert w dziedzinie ekonomicznej globalizacji.

Noreena Hertz jest wyk?adowc? akademickim, autork? bestsellerów, której prognozy ekonomiczne na przestrzeni ostatnich 15 lat okaza?y si? wizjonerskie. Magazyn Observer uhonorowa? j? tytu?em 'jednej z czo?owych ?wiatowych my?licielek''. Vogue nazwa? j? 'jedn? z najbardziej inspiruj?cych kobiet na ?wiecie', a Guardian 'jedn? z czo?owych brytyjskich intelektualistek'. Noreena wyk?ada m.in. na wydziale Globalizacji i Finansów w Duisenberg School of Finance, a tak?e pe?ni funkcj? wicedyrektora Centrum Mi?dzynarodowego Biznesu w Judge Business School na Uniwersytecie Cambridge.

''Young Global Leader of Tomorrow'' - ?wiatowe Forum Ekonomiczne 2004

Szczegó?y

Noreena uzyska?a tytu? magistra w Wharton Business School, a nast?pnie tytu? doktora na Uniwersytecie Cambridge. Karier? rozpocz??a pe?ni?c rol? eksperta ds. gospodarki rosyjskiej oraz pracuj?c w Banku ?wiatowym, z ramienia którego doradza?a rz?dowi rosyjskiemu w sprawie reform ekonomicznych. Noreena pe?ni rol? konsultanta najwi?kszych mi?dzynarodowych korporacji, doradza zarz?dom firm, organizacjom pozarz?dowym i politykom, a tak?e zasiada w zarz?dach licznych organizacji prywatnych oraz dobroczynnych. Odegra?a kluczow? rol? w rozwini?ciu (RED) - innowacyjnego komercyjnego modelu zdobywania ?rodków pieni??nych dla Afryka?czyków dotkni?tych epidemiami, inspiruj?c swoimi publikacjami BONO, wspó?za?o?yciela projektu.

Co oferuje?

Noreena Hertz spogl?da na kultur? i zmiany globalne kieruj?c si? podej?ciem ??cz?cym w sobie analiz? sytuacji ekonomicznej, trendów w polityce, psychologii, ekonomii behawioralnej, antropologii, historii i socjologii. Noreena oferuje nie tylko ocen? globalizacji z perspektywy ekonomii i obecnych zmian politycznych, ale przede wszystkim proponuje realne rozwi?zania dla biznesu oraz wskazówki w jaki sposób organizacja mo?e przygotowa? si? na nowe trendy globalne.

Styl prezentacji

Prelekcje Noreeny zawieraj? najnowsze informacje, s? ?ród?em praktycznych wskazówek, a tak?e nios? ze sob? pasjonuj?ce przes?anie. Noreena jest doskona?ym mówc?, do?wiadczonym komentatorem bie??cych wydarze?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Noreena Hertz

Szczegóły

Tematy

  • Budowanie inteligentnych firm unikaj?c pu?apek globalizacji
  • Bankowo?? inwestycyjna
  • Sustainability - pot?ga ?rodowiska naturalnego
  • Jak u?ywa? ekspertów (prelekcja TED)
  • Od Gucci do kooperatywnego kapitalizmu
  • Kobiety w biznesie

Publikacje

  • 2013 Eyes Wide Open
  • 2005 IOU: The Story of the Debt
  • 2002 The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci