PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Dambisa Moyo

Ekonomistka, autorka mi?dzynarodowego bestselleru Dead Aid.

Dambisa Moyo jest ekonomistk? analizuj?c? sytuacj? makroekonomiczn? gospodarki ?wiatowej. Wieloletnie do?wiadczenie i wiedza ugruntowa?y reputacj? dr Moyo jako jednej z wiod?cych ekspertów w zakresie politycznego i makroekonomicznego obrazu pa?stw rozwijaj?cych si?, w szczególno?ci krajów okre?lanych skrótem BRIC, a tak?e wschodz?cych rynków w Afryce, Azji i Ameryce Po?udniowej.

Jedna ze 100 najbardziej wp?ywowych osób na ?wiecie - Time Magazine

Szczegó?y

Dambisa Moyo posiada tytu? magistra Uniwersytetu Harvarda, MBA waszyngto?skiego American University, a tak?e tytu? doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Oxford. Pracowa?a jako konsultantka Banku ?wiatowego i Goldman Sachs. Wyró?niona zosta?a zaszczytnymi tytu?ami i licznymi nagrodami. W roku 2009 ?wiatowe Forum Ekonomiczne zaprosi?o dr Moyo do presti?owego grona Young Global Leaders. Artyku?y Dambisy regularnie publikuj? na swoich ?amach m.in. Financial Times, Economist i Wall Street Journal. Dr Moyo wspó?pracuje tak?e ze stacj? CNBC. Obecnie zasiada w zarz?dzie Barclays Bank, SABMiller i Barrick Gold. Jest równie? cz?onkini? licznych organizacji naukowych i think - tanków, m.in. Peterson Institute, TED, Harvard, Oxford, Stanford.Dambisa jest autork? powszechnie komentowanych i wzbudzaj?cych dyskusje ksi??ek - Dead Aid (Martwa pomoc) i How the West Was Lost (Jak stracili?my Zachód), w których oponuje przeciw uwstecznianiu rozwoju Afryki i kwestionuje dotychczasowy system pomocy.

Co oferuje?

Dambisa Moyo, pos?uguj?c si? zrozumia?ym j?zykiem ekonomicznym, udziela licznych informacji i praktycznych wskazówek dotycz?cych strategii inwestowania, dostrzegania mo?liwo?ci na rynku ?wiatowym oraz zarz?dzania ryzykiem. Podczas prelekcji bada ze s?uchaczami zale?no?ci pomi?dzy gwa?townie rozwijaj?cymi si? krajami, mi?dzynarodowym biznesem i gospodark? globaln?, zwracaj?c uwag? na szanse na polu nowych inwestycji.

Styl prezentacji

Dr Moyo przedstawia kluczowe informacje w sposób zrozumia?y i przykuwaj?cy uwag?. Ch?tnie odpowiada na pytania s?uchaczy i prowadzi dyskusje.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Dambisa Moyo

Szczegóły

Tematy

  • Mo?liwo?ci inwestycyjne na wschodz?cych rynkach
  • Makroekonomia globalna -Gdzie nast?pi najwi?kszy rozwój?
  • Zrównowa?ony rozwój ekonomiczny
  • Handel, zasoby naturalne, polityka cenowa - Czy to koniec super cyklu?

Publikacje

  • 2012 Winner Take All - China's Race for Resource and What it Means for the World
  • 2011 How the West Was Lost: Fifty Years of Economic Folly - And the Stark Choices that Lie Ahead
  • 2009 Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci