PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jeffrey Sachs

Jeden z czo?owych ekonomistów na ?wiecie, dyrektor Instytutu Ziemi, doradca rz?dowy ds. reform gospodarczych

Jeffrey Sachs jest dyrektorem Instytutu Ziemi Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, gdzie wyk?ada ustawodawstwo dotycz?ce ochrony zdrowia i rozwoju. Jest równie? dyrektorem Milenijnego Projektu ONZ i doradc? sekretarza generalnego ONZ do spraw Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals) - mi?dzynarodowych za?o?e? maj?cych na celu zlikwidowanie ekstremalnej biedy, chorób i g?odu do roku 2015.

'Jeden ze 100 najbardziej wp?ywowych ludzi na ?wiecie' - Time Magazine

Szczegó?y

Poza prac? w Instytucie Ziemi, Jeffrey Sachs jest obecnie pracownikiem naukowym ameryka?skiego Narodowego Biura Bada? Ekonomicznych. Wcze?niej by? doradc? Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku ?wiatowego, OECD, organizacji WHO i Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Pe?ni? tak?e rol? specjalnego doradcy rz?dów w Ameryce ?aci?skiej, Europie Wschodniej, krajów by?ego ZSRR, Azji i Afryki. W 1989 r. by? ekonomicznym doradc? "Solidarno?ci", przygotowa? wst?pny projekt programu transformacji gospodarczej i doradza? przy jego realizacji. W latach 2000-2001 przewodniczy? Komisji ds. Makroekonomii i Zdrowia organizacji WHO. Jeffrey Sachs jest autorem wielu publikacji i opracowa? o tematyce ekonomicznej. Wspó?pracuje z mi?dzynarodowymi organizacjami na rzecz zwalczania biedy, rozwoju gospodarczego i walki z chorobami, w tym HIV/AIDS w krajach rozwijaj?cych si?.

Co oferuje?

Profesor Sachs jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych ekonomistów i czo?owego mi?dzynarodowego doradc?. Czerpi?c z ponad dwudziestoletniej obecno?ci w centrum dzia?a? zwi?zanych z wyzwaniami rozwoju ekonomicznego, likwidacj? ubóstwa i edukacj?, Profesor Sachs przedstawia perspektywy ekonomiczne, a tak?e w porywaj?cy sposób omawia kwestie dotycz?ce globalizacji, rozwoju spo?ecznego i zmian klimatycznych.

Styl prezentacji

Wyk?ady Profesora Sachs'a zawieraj? najnowsze badania i informacje. Odnale?? w nich mo?na praktyczne wskazówki dotycz?ce rozwoju biznesu i mi?dzynarodowych projektów.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jeffrey Sachs

Szczegóły

Tematy

  • Rozwój ekonomiczny
  • Likwidacja globalnego ubóstwa
  • Globalizacja
  • Zmiany klimatyczne

Publikacje

  • 2013 To Move the World: JFK''s Quest for Peace
  • 2012 The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity
  • 2009 Common Wealth: Economics for a Crowded Planet
  • 2006 The End of Poverty

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci