PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Natasza Caban

Jedna z najm?odszych kobiet na ?wiecie, która samotnie op?yn??a kul? ziemsk? na jachcie ?aglowym

Z zawodu - takielarz, specjalista od olinowania ?aglowców, z zami?owania - ?eglarka i podró?niczka. Z pasji - wolontariuszka akcji charytatywnych dla niepe?nosprawnych dzieci. Jedna z najm?odszych kobiet w historii ?wiata, które podj??y si? i z powodzeniem zrealizowa?y op?yni?cie Ziemi samotnie. Rejs zosta? zako?czony po przep?yni?ciu ok. 26 tys. mil morskich czyli ok. 48 tys. km. w dniu 01.12, miesi?c przed planowanym terminem.

Laureatka Nagrody G?ównej konkursu WYCZYN ROKU wydawnictwa National Geographic.

Szczegó?y

Natasza jest Honorow? Ambasador miasta Ustka. W trakcie rejsu wspó?pracowa?a z fundacj? Anny Dymnej "Mimo Wszystko", a w przerwach wyprawy zabiera?a na pok?ad jachtu niepe?nosprawne dzieci by w ten sposób pomóc zi?ci? ich marzenia. Zako?czona w grudniu 2009 r. wyprawa Nataszy trwa?a, z przerwami na prac? i akcje charytatywne, dwa lata i cztery miesi?ce. Za swoje osi?gni?cia sportowe i spo?eczne Natasza Caban otrzyma?a m.inn. Nagrod? G?ówn? JACHTSMAN ROKU 2009 oraz zaj??a II miejsce w rankingu REJS ROKU 2009. Natasza Caban jest tak?e pasjonatk? sportów motocyklowych. W czerwcu 2011 roku bra?a udzia? w off-roadowym rajdzie Rally Albania, którego trasa liczy?a niemal?e 1500 km. Zaj??a drugie miejsce w kategorii 'motocykle - kobiety'. W pa?dzierniku tego samego roku wzi??a udzia? w jesiennej edycji Rajdu Polski Kobiet, organizowanego na rzecz walki z chorobami nowotworowymi przez Fundacj? Teraz Kobiety.

Co oferuje?

Na podstawie w?asnych, unikalnych do?wiadcze? pokazuje, jak realizowa? marzenia. Ukazuje, krok po kroku, jak zaplanowa? i zrealizowa? du?e projekty promocyjne i spo?eczne w warunkach mi?dzynarodowych. Prze?amuj?c stereotypy o 's?abej p?ci' pokazuje jak zbudowa? zespó? wokó? marze? i inspiracji. Udowadnia, ?e osi?ganie postawionych sobie celów, pomimo wielu przeciwie?stw, jest mo?liwe, zgodnie z ?yciowym motto: "... ?wiat nale?y do ludzi, którzy maj? odwag? marzy? i ryzykowa? aby spe?ni? swoje marzenia..." (Paulo Coelho).

Styl prezentacji

Swobodna, autentyczna i profesjonalna. Bardzo szybko nawi?zuje kontakt z grup?. Cz?sto odwo?uje si? do swoich mi?dzynarodowych do?wiadcze?, w tym do 'kobiecego punktu widzenia'. Prelekcje wyg?asza zarówno w j?zyku polskim jak i angielskim. Zaj?cia mog? mie? form? multimedialnej prezentacji oraz interaktywnej dyskusji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Natasza Caban

Szczegóły

Tematy

  • D??enie do wyznaczonych celów pomimo trudno?ci.
  • Efektywne komunikowanie w warunkach ró?nych kultur i j?zyków.
  • Zjednywanie sobie ludzi do projektów - rola team work.
  • Jak spe?nia? marzenia - swoje i innych.
  • Pasja w dzia?alno?ci charytatywnej.
  • Kobieta w sportach ekstremalnych (REJS DOOKO?A ?WIATA, RAJD MOTOROWY PRZEZ SAHAR?).

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci