PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Krzysztof Wielicki

Król Himalajów, jeden z najwybitniejszych polskich alpinistów.

Krzysztof Wielicki jest jednym z najwybitniejszych himalaistów ?wiata. Wspinacz, alpinista, taternik. Pi?ty cz?owiek na ?wiecie, który zdoby? Koron? Himalajów - 14 o?miotysi?cznych szczytów Ziemi. Jest cz?onkiem blisko stuletniego stowarzyszenia The Explorers Club, które nagrodzi?o go presti?owym odznaczeniem Lowell Thomas Award. Jest równie? wspó?za?o?ycielem Jurajskiego Klubu Wysokogórskiego.

'Sukces liczy si? naprawd? tylko wtedy, kiedy doniesie si? go do bazy'

Szczegó?y

Krzysztof Wielicki bra? udzia? w czterech wyprawach na K2. Robi? to zwykle w pionierskim stylu. Na trzy z nich: Mount Everest, Kanczendzong? i Lhotse wszed? zim? jako pierwszy. Na Lhotse stan?? samotnie w noc sylwestrow? w gorsecie, który nosi? po uszkodzeniu kr?gos?upa w górach. Na Broad Peak "wbieg?" solo w ci?gu jednego dnia (pierwsze na ?wiecie wej?cie na o?miotysi?cznik w ci?gu doby). Na Dhaulagiri (w 16 godzin) i Shisha Pangma wspi?? si? sam, wytyczaj?c nowe drogi. Wci?? organizuje wyprawy, wyznacza sobie nowe, trudne cele. Jest kontynuatorem polskiej idei zimowej eksploracji Himalajów.

Co oferuje?

Krzysztof Wielicki jest cenionym motywatorem, specjalist? w zakresie pracy zespo?owej i organizacji. Wiedz? swoj? dzieli si? nie tylko w oparciu o prze?ycia i nauk? wyniesion? z licznych wspinaczek i organizacji wypraw, ale tak?e jako do?wiadczony biznesmen prowadz?cy dobrze prosperuj?c? firm?. Krzysztof Wielicki pokazuje w jaki sposób wyznacza? cele i drog? prowadz?c? na sam szczyt. Ukazuje jak wa?na jest determinacja, rozwijanie umiej?tno?ci oraz pokonywanie ogranicze? cia?a i ducha. Pos?uguj?c si? licznymi przyk?adami, udowadnia, ?e zarz?dzanie i zdobywanie górskich szczytów ??czy ta sama filozofia pokonywania przeszkód i osi?gania celów.

Styl prezentacji

Krzysztof Wielicki jest mówc? bardzo charyzmatycznym, jego opowie?ci pozostawiaj? niezatarte wra?enie i s? lekcj? o pot?dze marze? i motywacji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku polskim, angielskim i w?oskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Krzysztof Wielicki

Szczegóły

Tematy

  • Do?wiadczenie jako warto??
  • Mierzy? wysoko - podnoszenie poprzeczki
  • Strach jako warto?? kreatywna
  • ?amanie barier
  • Nie ma pora?ek - s? nowe do?wiadczenia
  • Sukces = talent + praca + wiara

Publikacje

  • 2010 Mount Everest Biznesu
  • 1997 Korona Himalajów - s?owo wst?pne
  • 1994 Korona Himalajów. 14 x 8000
  • 1982 Rozmowy o Evere?cie

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci