PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Mateusz Kusznierewicz

?eglarz regatowy, Mistrz ?wiata i z?oty medalista olimpijski.

Mistrz Olimpijski, Mistrz ?wiata, Mistrz Europy, Mistrz Polski, uczestnik pi?ciu Igrzysk Olimpijskich, zwyci?zca ponad trzydziestu regat Pucharu ?wiata. Najlepszy polski ?eglarz XX wieku. Laureat tytu?u Najlepszy ?eglarz ?wiata ISAF w 1999 roku. Cz?onek Gda?skiego Klubu ?eglarskiego i Yacht Klubu Polski. Odznaczony Krzy?em Kawalerskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Najbardziej utytu?owany polski ?eglarz regatowy

Szczegó?y

Mateusz Kusznierewicz swoj? karier? sportow? zwi?za? z ?eglarstwem regatowym. Reprezentowa? Polsk? na pi?ciu Igrzyskach Olimpijskich i jako pierwszy w historii polskiego ?eglarstwa zdoby? medal olimpijski. Do najwi?kszych sukcesów Mateusza zaliczy? mo?na: zdobycie z?otego i br?zowego medalu olimpijskiego, trzy tytu?y Mistrza ?wiata, cztery Mistrza Europy. Przez 19 lat by? cz?onkiem kadry olimpijskiej Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. W 1999 roku otrzyma? presti?owy tytu? '?eglarza Roku' (World Sailor of the Year), nadawany przez Mi?dzynarodow? Federacj? ?eglarsk? ISAF najlepszym ?eglarzom ?wiata. Pod koniec 2004 roku uhonorowany zosta? tytu?em '?eglarza Wszechczasów', a tak?e wybrany zosta? polskim ?eglarzem XX wieku.Mateusz Kusznierewicz spe?nia si? tak?e w roli biznesmena, prowadz?c wiele ró?nych przedsi?wzi??. Jest w?a?cicielem akademii ?eglarskiej, firmy szkoleniowej i eventowej, spó?ki sprzedaj?cej jachty francuskich stoczni, a tak?e agencji kreatywnej i PR-owej. Jest równie? pomys?odawc? i za?o?ycielem Fundacji Navigare, która wspiera rozwój pasji sportowych i realizuje projekty zwi?zane z edukacj? morsk?. Mateusz jest tak?e Ambasadorem Kongresów Polskich oraz Ambasadorem Miasta Gda?ska do spraw morskich.

Co oferuje?

Mateusz Kusznierewicz przeprowadzi? dotychczas ponad 350 szkole? oraz prelekcji. Wyk?ady przygotowywane s? w oparciu o ustalenia z klientem, dla którego wyst?puje i ich zadaniem jest pomóc konkretnej firmie w osi?gni?ciu zamierzonych celów. Opieraj?c si? na swoich bogatych do?wiadczeniach zdobytych w sporcie i biznesie, Mateusz ukazuje od praktycznej strony mechanizmy motywacji, planowania, strategii i konsekwencji w realizowaniu planu. Spotkanie z Mateuszem Kusznierewiczem daje mo?liwo?? wymiany pogl?dów i do?wiadcze? dotycz?cych radzenia sobie w zmieniaj?cych si? warunkach, oceny ryzyka i umiej?tno?ci podejmowania szybko trafnych decyzji.

Styl prezentacji

Mateusz Kusznierewicz jest mówc? charyzmatycznym, który w umiej?tny sposób zara?a s?uchaczy energi? do dzia?ania. Wyk?ady s? niezwykle inspiruj?ce, sk?aniaj? do przemy?le?, a liczne omawiane przyk?ady motywuj? do opracowania w?asnej strategii rozwoju i wprowadzenia zmian. Wyst?pienia wsparte s? nowoczesn? prezentacj? multimedialn?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku polskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Mateusz Kusznierewicz

Szczegóły

Tematy

  • Kurs na sukces - moja pasja moj? motywacj?
  • Kurs na sukces - z?ap wiatr w ?agle biznesu
  • Motywacja
  • Komunikacja
  • Integracja
  • Stress Management
  • Rozwój osobisty
  • Wizerunek i PR

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci