PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Scott Steinberg

Futurolog, uznany strateg biznesowy i ekspert ds. innowacji, trendów i technologii.

Scott Steinberg to jeden z najbardziej uznanych strategów biznesowych na ?wiecie i konsultantów w zakresie trendów i innowacji. Scott jest prezesem TechSavvy Global i wielokrotnie nagradzanym ekspertem w dziedzinie przywództwa i zarz?dzania. Magazyn Fortune 500 uhonorowa? go tytu?em 'kluczowa posta? w ?wiecie biznesu i technologii' oraz 'czo?owy trendsetter'.

'Je?eli naprawd? chcesz dowiedzie? si? czego? o biznesie, powiniene? zapyta? si? Scotta Steinberga'.- Sir Richard Branson, Virgin Group

Szczegó?y

Od EMC i eBay, po Intel i MTV - Scott wspó?pracowa? z najbardziej znanymi markami na ?wiecie. Ponad 10-letnie do?wiadczenie i trafne prognozowanie trendów w biznesie, technologii oraz zachowa? konsumenckich sprawi?y, ?e jest sta?ym komentatorem w mediach na ca?ym ?wiecie. Umieszczany na pierwszej pozycji w rankingach na najlepszych ekspertów w dziedzinie technologii, Scott jest kolumnist? w licznych magazynach i wydaniach bran?owych; wspó?pracuje m.in. z CNN oraz Rolling Stone Magazine. Scott jest tak?e do?wiadczonym i innowacyjnym przedsi?biorc?, który z sukcesem zbudowa? i sprzeda? kilka startupów. Komisja Europejska okre?li?a go mianem 'jednego z najlepszych guru w dziedzinie innowacji i strategii przewagi konkurencyjnej przyspieszaj?cej rozwój organizacji'.

Co oferuje?

Uznany trend-spotter, nagradzany autor i influencer - Scott oferuje unikatowe spojrzenie na to, jak wprowadza? do firmy innowacje, zarz?dza? zmieniaj?ca si? organizacj? i z jakiej technologii korzysta?. Scott wyg?asza motywacyjne prelekcje, prowadzi seminaria na temat przywództwa i warsztaty, podczas których odkrywa krok po kroku jak odnie?? sukces i rozwin?? biznes.

Styl prezentacji

Scott jest mówc?, który skupia na sobie ca?? uwag? s?uchaczy. Informacje przekazuje w sposób zrozumia?y i obrazowy. Atutem jego jest my?lenie strategiczne oraz umiej?tno?? rozpoznawania i przybli?ania modeli, wzorców, które zaczynaj? kierowa? rynkiem.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Scott Steinberg

Szczegóły

Tematy

  • Innowacyjne przywództwo : jak przygotowa? si? na przysz?o??, wprowadza? innowacje i odnie?? sukces w nowej rzeczywisto?ci.
  • Wygrywanie ze zmianami : przekszta?canie problemów w mo?liwo?ci.
  • Jaki wp?yw b?dzie na nas mia?a przysz?o?? : trendy jutra obserwowane dzisiaj.
  • Zarz?dzanie zmian? : tworzenie kultury wielko?ci.
  • Nowe zasady w marketingu i PR.
  • Odkryj i zdefiniuj na nowo swój biznes : tworzenie przewagi konkurencyjnej.
  • Strategia mediów spo?eczno?ciowych.

Publikacje

  • 2013 Becoming Essential
  • 2012 Business Experts Guidebook
  • 2015 Make Change Work for You

Mikrostrona

Scott Steinberg

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci