PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Mohan Munasinghe

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla 2007, ekspert w dziedzinie zmian klimatycznych, ?rodowiska i energii.

Profesor Mohan Munasinghe jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, któr? otrzyma? za swoj? prac? nad problemem globalnego ocieplenia i zrównowa?onego rozwoju w ramach dzia?alno?ci Mi?dzyrz?dowego Zespo?u ds. Zmian Klimatu (IPCC). Obecnie zajmuje stanowisko prezesa Munasinghe Institue of Development (MIND), dyrektora generalnego Sustainable Consumption Institute (SCI), jest profesorem Uniwersytetu Manchester, a tak?e doradc? rz?du Sri Lanki.

Szczegó?y

Mohan Munasinghe jest absolwentem kierunku in?ynierii, fizyki i ekonomii angielskiego Uniwersytetu Cambridge, Instytutu Technologii w Massachusetts (MIT), a tak?e Uniwersytetu McGill i kanadyjskiego uniwersytetu Concordia. W trakcie swojej 35-letniej kariery Profesor Munasinghe sprawowa? urz?d starszego doradcy ds. energii przy prezydencie Sri Lanki, doradcy Rady ds. Jako?ci ?rodowiska przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, a tak?e starszego doradcy w Banku ?wiatowym. Jest cz?onkiem najbardziej presti?owych organizacji naukowych na ?wiecie, zasiada w radzie redakcyjnej kilkunastu czasopism naukowych.

Co oferuje?

Mohan Munasinghe oferuje wnikliwe prezentacje keynote zarówno podczas ma?ych spotka? firmowych, jak i konferencji mi?dzynarodowych na najwy?szym szczeblu. Organizacje mog? skorzysta? z wiedzy Profesora podczas prelekcji, szkole?, seminariów. Mohan Munasinghe omawia zagadnienia zwi?zane ze zmianami klimatycznymi, zrównowa?onym rozwojem, energi?, ?rodowiskiem, transportem, ekonomi?, zasobami wodnymi.

Styl prezentacji

Prezentacje Prof. Munasinghe s? wysoce informuj?ce. Ka?dy problem omawiany jest na podstawie wielu przyk?adów, a zagadnienia ilustrowane s? najnowszymi badaniami.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Mohan Munasinghe

Szczegóły

Tematy

  • Zmiany klimatyczne
  • Zrównowa?ony rozwój
  • ?rodowisko
  • Odnawialne ?ród?a energii i zielony transport
  • Zarz?dzanie zasobami wodnymi

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci