PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Prof. Joseph Stiglitz

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. By?y szef doradców ekonomicznych Prezydenta USA.

Joseph Stiglitz to jeden z wiod?cych na ?wiecie ekonomistów, corocznie wymieniany w?ród najwybitniejszych ekspertów presti?owego rankingu The Thinkers 50. Pe?ni? funkcj? g?ównego ekonomisty Banku ?wiatowego, a tak?e by? szefem Zespo?u Doradców Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bill'a Clintona. W roku 2001 uhonorowany zosta? Nagrod? Nobla za analiz? rynków charakteryzuj?cych si? asymetri? informacji. Obecnie wyk?ada na Uniwersytecie Columbia.

Szczegó?y

B?d?c pionierem w zakresie praktycznego zastosowania teorii gospodarczych, Joseph Stiglitz przyczyni? si? do rozwoju nowej ga??zi ekonomii - ekonomii informacji. Swoj? s?aw? oraz uznanie w kr?gu ekonomistów zawdzi?cza w znacznej mierze aktywno?ci na forum publicznym oraz badaniom nad asymetri? informacji. Profesor Stiglitz jest za?o?ycielem The American Economics Association's Journal oraz organizacji Initiative for Policy Dialogue (IPD), która wspó?pracuj?c z wybitnymi ekspertami ze ?wiata pomaga w formowaniu nowych rozwi?za? z dziedziny rozwoju mi?dzynarodowego. Joseph Stiglitz to laureat wielu nagród, odznacze? i tytu?ów przyznanych przez organizacje i uczelnie mi?dzynarodowe. Jest autorem bestsellerowej, szeroko komentowanej ksi??ki 'Globalization and its Discontents'.

Co oferuje?

Ze wzgl?du na swoj? pioniersk? rol? w nowej dziedzinie wiedzy ekonomicznej, jak? jest ekonomia informacji, Joseph Stiglitz pracuje obecnie nad tworzeniem narz?dzi dla analityków. Bada czynniki wywieraj?ce wp?yw na rynki oraz skutki rozmaitych okoliczno?ci warunkuj?cych ich sukces. Wyci?gane przez niego wnioski mog? zosta? wykorzystane w celu poprawy wyników ka?dej organizacji.

Styl prezentacji

Joseph Stiglitz potrafi w sposób przyst?pny i pe?en humoru przekaza? tre?ci, które uj?te s? w globalnym kontek?cie gospodarczym.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Prof. Joseph Stiglitz

Szczegóły

Tematy

 • Ekonomia informacji
 • W jaki sposób radzi? sobie w obliczu kryzysu finansowego?
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Rola rz?du w gospodarce
 • Zawodno?? rynku
 • Wp?yw niskiej stopy oszcz?dno?ci na perspektywy d?ugoterminowego rozwoju
 • Globalizacja

Publikacje

 • 2014 Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress (with Bruce Greenwald).
 • 2012 The Price of Inequality: How Today''s Divided Society Endangers Our Future
 • 2010 Capitalism, Socialism and Democracy Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy
 • 2008 The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict (with Linda J. Bilmes)
 • 2006 Making Globalization Work

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci