PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Martin Lindstrom

Wiod?cy ekspert w obszarze zarz?dzania mark?, specjalista w dziedzinie neuromarketingu.

Martin Lindstrom ma za sob? ponad 25 lat do?wiadczenia w biznesie, pozycj? autorytetu w dziedzinie neuromarketingu oraz jednego z najlepszych brandingowców na ?wiecie i kilka bestsellerów na koncie. Jest felietonist? na ?amach ?wiatowej prasy, doradza najwi?kszym korporacjom i wspó?pracuje z czo?owymi ekspertami.

Jeden ze 100 najbardziej wp?ywowych ludzi na ?wiecie - Time Magazine

Szczegó?y

Maj?c zaledwie 12 lat Martin rozpocz?? wspó?prac? z oddzia?em projektowania LEGO, gdzie z up?ywem lat rozwin?? fascynacj? marketingiem. Ucz?szcza? do European Academy of Advertising, równolegle otrzymuj?c oferty z wiod?cych agencji marketingowych. W wieku lat trzydziestu zosta? globalnym COO w British Telecom/LookSmart. Wed?ug listy opublikowanej przez Chartered Institute of Marketing, Martin jest jednym z najbardziej znacz?cych specjalistów brandingu na ?wiecie. Zasiada w kilkunastu zarz?dach globalnych korporacji, a jego klientami s? m.in. Mars, Pepsi, Ericsson, The Walt Disney Company, American Express, Mercedes-Benz, Reuters, Visa, McDonald's. Jego ostatnie ksi??ki, których wspó?autorami s? ikony marketingu (Don Peppers, Martha Rogers, Patrick Seybold i Philip Kotler) przet?umaczone zosta?y na ponad dwadzie?cia j?zyków i zyska?y tytu? bestsellerów.

Co oferuje?

Wizjoner i do?wiadczony nauczyciel - Martin ods?ania tajemnice nowoczesnego marketingu, zarówno off-line, jak i dynamicznie rozwijaj?cego si? obecnie marketingu on-line. Proponuje innowacyjne rozwi?zania poparte studiami przypadków i instruuje jak wykorzystywa? nowo powstaj?ce techniki budowania silnych, mi?dzynarodowych marek. Jego nauki s? inspiruj?ce, szczególnie dla firm poszukuj?cych nowych strategii konkurencyjnych. Niezale?nie od tematyki, Martin zaszczepia nowoczesne i niestandardowe podej?cie do zagadnienia budowy marek, inspiruje i motywuje do zmian.

Styl prezentacji

Stymuluj?ce, wci?gaj?ce i interaktywne prelekcje Martina cz?sto nagradzane s? owacjami na stoj?co. Humor, energia oraz swobodny styl przekazu sprawiaj?, ?e wyk?ady Martina s? kluczowym punktem ka?dego wydarzenia.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i du?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Martin Lindstrom

Szczegóły

Tematy

 • ROI Branding: Dlaczego moja marka nie dzia?a?
 • B2B Branding: Zapewnij wzrost poprzez solidny B2B Branding
 • Step 1-2-3 Branding: Jak zbudowa? mark? od zera?
 • Contextual Branding: inteligentne marki
 • Sensory branding: Niewykorzystany potencja? brandingu
 • Branding Asia : Zrozumie? potencja? rynku azjatyckiego

Publikacje

 • 2011 Brandwashed
 • 2008 Buy.ology - Truth and Lies About Why We Buy
 • 2005 BRANDsense
 • 2003 BRANDchild
 • 2001 Clicks, Bricks & Brands
 • 1999 Brand Building on the Internet

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci