PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Marc Randolph

Wspó?twórca serwisu Netflix, do?wiadczony przedsi?biorca, ekspert w dziedzinie start-upów.

Marc Randolph uznawany jest za weterana w?ród przedsi?biorców z Silicon Valley. W roku 1997 stworzy? Netflix, jedn? z najwi?kszych na ?wiecie platform streamingowych oferuj?cych video na ??danie, produkuj?c? seriale, m.in. House of Cards. Marc pe?ni? rol? CEO, producenta wykonawczego i cz?onka zarz?du. W roku 2004 opu?ci? Netflix i za?o?y? firm? oferuj?c? oprogramowanie do analizy danych. Obecnie Marc spe?nia si? w roli doradcy biznesowego i cz?onka zarz?du licznych start-upów, mentora, trenera kadry kierowniczej i inwestora.

'Jeden z najbardziej poszukiwanych konsultantów w dziedzinie start-upów'

Szczegó?y

Poza Netflixem, Marc znany jest równie? jako mentor i do?wiadczony przedsi?biorca, którego kariera obejmuje ponad cztery dekady dzia?alno?ci w sektorze IT. Jest twórc? licznych start-upów, doradc? i mentorem dopiero wkraczaj?cych na rynek marek, a tak?e inwestorem w sektorze nowych technologii. Marc jest doskona?ym nauczycielem, ch?tnie dziel?cym si? do?wiadczeniem podczas licznych konferencji na ?wiecie, a tak?e wspó?pracuj?cym z m?odymi przedsi?biorcami w ramach programów naukowych.

Co oferuje?

Prezentacje Marca s? mocno zakorzenione w tematyce przedsi?biorczo?ci i ?ci?le zwi?zane z rozwojem biznesu, jednak przes?anie i wskazówki s? zgodne z oczekiwaniami zarówno do?wiadczonej kadry zarz?dzaj?cej, jak równie? m?odych przedsi?biorców. Do?wiadczenie Marca czyni go idealnym doradc? w zakresie budowania biznesu od podstaw, wprowadzania innowacyjnych rozwi?za? i efektywnego zarz?dzania.

Styl prezentacji

Marc oferuje wyk?ady zawieraj?ce jednocze?nie inspiruj?ce przes?anie o pokonywaniu trudno?ci, pouczaj?ce anegdoty z historii Netflixu, a tak?e liczne wskazówki i przyk?ady zaczerpni?te z wieloletniej pracy budowania start-upów. Niezale?nie od liczby s?uchaczy, Marc sprawia, ?e ca?a grupa jest zainspirowana, zmotywowana do dzia?ania i posiada narz?dzia niezb?dne do rozwoju biznesu.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Marc Randolph

Szczegóły

Tematy

  • Gdzie rodz? si? pomys?y? Dowiedz si? jak start-upy z Silicon Valley zamieni?y pomys?y w rzeczywiste rozwi?zania.
  • Nak?o? organizacj? do my?lenia jak start-up : czego przedsi?biorstwa z Silicon Valley mog? nauczy? nas o innowacji?
  • Netflix : jak niepozorny start-up przegoni? Blockbustera i zbudowa? jedn? z najbardziej znanych marek na ?wiecie.

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci