PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jamie Anderson

Profesor Antwerp Management School, doradca biznesowy firm Fortune 500. Niekonwencjonalny strateg zarz?dzania.

Profesor Jamie Anderson to jeden z najch?tniej zapraszanych doradców w zakresie strategicznego zarz?dzania i innowacyjnych rozwi?za?. Profesor Anderson znalaz? si? w gronie 25 najlepszych trenerów na ?wiecie, wy?onionych przez Business Strategy Review, a tak?e nagrodzony zosta? tytu?em 'guru zarz?dzania' przez Financial Times. Niekonwencjonalne podej?cie do dzia?alno?ci biznesowej, trafno?? spostrze?e? oraz wyj?tkowe poczucie humoru sprawi?y, ?e jest on okre?lany mianem 'stratega stand-upowca ', który w swoich prelekcjach ??czy teori? akademick? z praktyk? biznesow? i oryginalnym stylem prezentacji.

"Strateg stand - upowiec' w?ród najlepszych doradców biznesowych na ?wiecie

Szczegó?y

Jamie Anderson jest wyk?adowc? kilku z najlepszych szkó? biznesowych i uniwersytetów na ?wiecie, m.in. London Business School, IMD, ESMT Berlin i Uniwersytetu Melbourne. Z pochodzenia Australijczyk, Profesor Anderson mieszka obecnie w Belgii, gdzie wyk?ada Strategiczne Zarz?dzanie w Antwerp Management School.

Co oferuje?

Badania i prezentacje Profesora Andersona skoncentrowane s? na zagadnieniach zwi?zanych z aktualnymi problemami i wyzwaniami firm. W swoich wyk?adach omawia m.in. strategi? on-line, relacje z klientem w erze cyfrowej, zarz?dzanie zmian?, wprowadzanie innowacji i rozbudzanie kreatywno?ci. W ka?dej ze swoich prezentacji odwo?uje si? do niecodziennych przyk?adów, stosuje oryginalne i zapadaj?ce w pami?? porównania (Lady Gaga, Madonna, Mark Zuckerberg), cz?sto si?gaj?c do popkultury.

Styl prezentacji

Jamie Anderson jest do?wiadczonym i utalentowanym mówc?, który doskonale utrzymuje interakcj? z publiczno?ci?. Kieruj?c si? zasad?, ?e wszelkie dyskusje i burze mózgu na tematy biznesowe powinny by? kreatywne i zajmuj?ce, Profesor Anderson oferuje s?uchaczom dynamiczne, zabawne i bogate w materia?y multimedialne wyk?ady. Swoj? uwag? skupia równie? na udziale publiczno?ci w wydarzeniu i cz?stej interakcji.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jamie Anderson

Szczegóły

Tematy

  • Jak skorzysta? z cyfrowego zaanga?owania u?ytkowników?
  • Ukierunkowanie na klienta w erze cyfrowej
  • Zarz?dzanie z?o?onymi procesami
  • Innowacja: lekcje od najbardziej kreatywnych przedsi?biorstw
  • Gaganomics: lekcja biznesu
  • Transformacja i zmiana
  • Big Data

Publikacje

  • 2011 The Fine Art of Success: Business Lessons from the Creative Industries

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci