PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Marco Montemagno

Twórca i CEO serwisów internetowych Blogosfere oraz SuperSummit.

Marco Montemagno jest twórc? w?oskiego najpopularniejszego serwisu blogowego - Blogosfere. We wrze?niu 2013r. uruchomi? nowy projekt - SuperSummit, platform? konferencji online. Obecnie jest adiunktem w Cattolica University w Mediolanie, gdzie wyk?ada teorie oraz techniki komunikacji online. Marco jest równie? gospodarzem w?asnego programu telewizyjnego Reporter Diffuso, nadawanego przez telewizj? Sky, w którym przedstawia nowo?ci zwi?zane z internetem oraz komunikacj? online.

Szczegó?y

Marco jest wiod?cym ekspertem w dziedzinie prawa internetowego, ze szczególnym uwzgl?dnieniem praw autorskich oraz zasad udost?pniania plików. Z jego konsultacji skorzysta?y ju? najwi?ksze prywatne organizacje, jak równie? rz?d w?oski. Poza prowadzeniem swojego w?asnego programu telewizyjnego, Marco jest cz?stym go?ciem w mediach, gdzie komentuje najnowsze rozwi?zania w dziedzinie technologii. Jest wiod?cym ekspertem we w?oskim ?wiecie IT. W ci?gu ostatnich 10 lat stworzy? jedne z najbardziej popularnych i odnosz?cych sukces serwisów i stron internetowych.

Co oferuje?

Posiadaj?c wysokie kwalifikacje oraz du?e do?wiadczenie w projektowaniu i rozwijaniu stron internetowych, Marco jest idealnym doradc? dla organizacji planuj?cych bardziej aktywn? dzia?alno?? w ?wiecie cyfrowym oraz poszerzenie grona odbiorców online. Marco instruuje w jaki sposób wykorzysta? pot?g? internetu w dzia?alno?ci firmy. Dostarcza nieocenione informacje i wskazówki, dzi?ki którym organizacja rozwinie swój profil i promocj? marki online, dotrze do szerszego grona klientów i zwi?kszy zyski.

Styl prezentacji

Prezentacje Marco Montemagno przygotowywane s? z my?l? o konkretnych potrzebach klienta oraz charakterze wydarzenia. Marco przekazuje wiedz? w sposób ?ywio?owy, anga?uj?c cz?sto s?uchaczy.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i w?oskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Marco Montemagno

Szczegóły

Tematy

  • Web 2.0
  • Online Marketing
  • Tworzenie oraz rozwój stron internetowych
  • Europejskie spojrzenie na nowe technologie oraz Social Media
  • Nowe Technologie
  • Przysz?o?? internetu - marketing/branding/pozycjonowanie

Publikacje

  • 2006 Internet and Political Online Campaigns
  • 2005 Web Elections
  • 2005 P2P Manifesto

Video

Mikrostrona

Marco Montemagno

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci