PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Tom Oliver

Za?o?yciel oraz CEO ?wiatowego Festiwalu Pokoju, autor, artysta, przedsi?biorca.

Wizjoner, utalentowany muzyk i ekspert w dziedzinie spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu - Tom Oliver ??czy kreatywno?? artysty z najlepszymi praktykami z zakresu globalnego marketingu. Okre?lany mianem wzoru dla przysz?ych pokole?, Tom jestcz?stym go?ciem najlepszych szkó? o profilu biznesowym, m.in. Harvard University oraz Manchester Business School, w której za?o?y? i przewodzi programem Leadership Circle. Tom jest inicjatorem wielu przedsi?wzi?? z udzia?em ?wiatowych przywódców i uznanych autorytetów (m.in. Dalai Lama, Desmond Tutu, Deepak Chopra). Wspó?pracowa? równie? z liderami najwi?kszych ?wiatowych firm z rankingu Fortune 500 Companies.

Wzorzec dla nowej generacji przedsi?biorców, wizjoner i kreatywny lider inicjatyw spo?ecznych

Szczegó?y

Tom Oliver, tak jak Bill Gates, Warren Buffett, jest jednym z wizjonerów, filantropów, którzy w?ród nowego pokolenia liderów biznesu szerz? wiedz? i dostarczaj? kreatywnych rozwi?za? dotycz?cych problemów globalnych. Tom jest za?o?ycielem i CEO ?wiatowego Festiwalu Pokoju - jednej z najpr??niej i najcz??ciej nagradzanych inicjatyw pokojowych na ?wiecie. Jest ponadto cz?onkiem Global Philanthropists Circle (GPC), klubu filantropów za?o?onego przez Davida Rockerfeller'a. Tom doradza zarówno najwi?kszym firmom i organizacjom mi?dzynarodowym (Google, Pepsico), jak i instytucjom rz?dowym : Parlament Europejski, ONZ, Bank ?wiatowy.

Co oferuje?

Tom pomaga nakre?li? obraz dzisiejszego ?wiata, kierunku w którym przemieszcza si? biznes, a tak?e pokazuje jak wa?na jest obecnie wspó?praca i holistyczne spojrzenie na ka?d? form? dzia?alno?ci. Demonstruje jak zastosowa? interdyscyplinarne podej?cie do rozwi?zywania trudnych kwestii oraz od nowa zdefiniowa? problemy, wykraczaj?c poza ogólnie przyj?te schematy. Tom zwraca uwag? na to, jak wa?ne jest jednoczesne zrozumienie z?o?onych sytuacji i zmian zachodz?cych w polityce, spo?ecze?stwie, ekonomii oraz biznesie.

Styl prezentacji

Tom zara?a pasj?, a jego charyzma i przedsi?biorczy duch widoczne s? we wszystkich dziedzinach dzia?alno?ci, w które si? anga?uje. Jego prezentacje s? idealnym podsumowaniem wydarze? - Tom doskonale motywuje i zostawia publiczno?? zainspirowan? do zmian.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim, francuskim, niemieckim i portugalskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Tom Oliver

Szczegóły

Tematy

  • Zrozumie? Pokolenie Y
  • Tworzenie kultury korporacyjnej i pozyskiwanie talentów
  • Rozbudzanie kreatywno?ci, twórczego my?lenia i innowacji w biznesie
  • Efektywna komunikacja i wspó?praca wewn?trz organizacji
  • Budowanie ?wiatowej marki w oparciu o interakcj? z cyfrowym konsumentem

Video

Mikrostrona

Tom Oliver

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci