PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Sahar Hashemi OBE

Za?o?ycielka Coffee Republic, do?wiadczony przedsi?biorca i doradca biznesowy.

Sahar Hashemi jest za?o?ycielk? dwóch znanych marek: pierwszej w UK sieci barów kawowych Coffee Republic - marki, która konkuruje w Wielkiej Brytanii ze Starbucks Coffee, oraz Skinny Candy, produkuj?cej niskokaloryczne s?odycze. W styczniu 2005 podczas ?wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos nominowana zosta?a do grona 'Young Global Leaders'.

Jedna ze 100 najbardziej wp?ywowych kobiet w Wielkiej Brytanii - Daily Mail

Szczegó?y

W 1995 roku Sahar Hashemi wraz z bratem Bobim Hashemi za?o?y?a sie? kawiarni Coffee Republic, której dochody si?gaj? obecnie 30 milionów funtów rocznie. Jej bestsellerowa publikacja 'Anyone Can Do It' jest obowi?zkow? lektur? na kursach przedsi?biorczo?ci London School of Economics, w której okazjonalnie wyk?ada. Sahar prezentuje pogl?dy, i? nowy marketing to nic innego jak przedsi?biorczy duch. Osi?gni?cia Sahar dostrze?one zosta?y przez Królow? El?biet? II, która uhonorowa?a j? tytu?em 'Pioneer to the life of the nation'. Sahar znalaz?a si? równie? w gronie 100 najbardziej wp?ywowych kobiet w Wielkiej Brytanii (Daily Mail) oraz 35 najwa?niejszych kobiet brytyjskiego ?wiata biznesu (Management Today).

Co oferuje?

Historia powstania Coffee Republic, od kreatywnego pomys?u, poprzez przedsi?biorcz? strategi? a? do realizacji marzenia jest przekonywuj?cym dowodem na g?oszony przez ni? przekaz, i? ka?dy mo?e osi?gn?? sukces. Sahar Hashemi zara?a s?uchaczy pasj? i entuzjazmem, które s? obecne we wszystkim, co robi. Przekonuje do po?wi?cania si? w 100% na drodze do realizacji postawionych celów.

Styl prezentacji

Sahar jest mówc?, który potrafi w wyj?tkowy sposób zainspirowa? i zmotywowa? publiczno??. Jej prelekcje stanowi? ?ród?o wiedzy i wskazówek zarówno dla m?odych przedsi?biorców chc?cych budowa? nowe organizacje, jak i dla mi?dzynarodowych korporacji, które potrzebuj? zastrzyku pasji i przedsi?biorczego podej?cia.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i francuskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Sahar Hashemi OBE

Szczegóły

Tematy

  • Budowanie biznesu od podstaw
  • Budowanie marki
  • Obs?uga klienta
  • Przedsi?biorczo??
  • Kreatywno?? i innowacje
  • Realizacja marze? i motywacja
  • Kobieta i biznes

Publikacje

  • 2003 Anyone Can Do It

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci