PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jung Chang

Brytyjska pisarka, autorka bestsellerowej powie?ci 'Dzikie ?ab?dzie'

?wiatow? s?aw? Jung Chang przynios?a powie?? autobiograficzna 'Dzikie ?ab?dzie'. Ksi??ka ta zyska?a miano bestselleru, a wed?ug Asian Wall Street Journal jest jedn? z najcz??ciej czytanych publikacji o Chinach. Dr Chang wraz z m??em podj??a si? tak?e spisania biografii kontrowersyjnego chi?skiego przywódcy Mao Zedonga. Obie ksi??ki przet?umaczone zosta?y na ponad 30 j?zyków i doczeka?y si? milionowych nak?adów na ca?ym ?wiecie.

Autorka jednej z najs?ynniejszych pozycji literatury faktu

Szczegó?y

Urodzona w komunistycznych Chinach, dorastaj?ca w okresie rewolucji kulturalnej i kultu Mao, Jung Chang sprzeciwi?a si? wpojonej jej w dzieci?stwie ideologii. Studiowa?a na wydziale filologii angielskiej na Uniwersytecie Syczua?skim w Chengdu. Kiedy Chiny po ?mierci Mao zacz??y powoli otwiera? si? na ?wiat, z?o?y?a aplikacj? o jedno z pierwszych stypendiów zagranicznych i w 1978 wyjecha?a na studia j?zykoznawcze do Wielkiej Brytanii. W roku 1982 jako pierwsza osoba pochodz?ca z Chi?skiej Republiki Ludowej uzyska?a stopie? doktora brytyjskiego uniwersytetu. Jung Chang posiada doktoraty honorowe uniwersytetów Buckingham, York, Warwick oraz Open University. W swojej najs?ynniejszej ksi??ce opisuje losy przedstawicielek trzech pokole? na tle przemian zachodz?cych w Chinach w ci?gu ostatnich 80 lat.

Co oferuje?

Jung Chang wyg?asza porywaj?ce prelekcje; w poruszaj?cy sposób przedstawia dramatyczne wydarzenia w Chinach ubieg?ego wieku i przekazuje nauki z nich p?yn?ce dla wspó?czesnego ?wiata. Jej prezentacje s? wyj?tkowo inspiruj?ce i pomagaj? zrozumie? wyzwania globalizacji, a tak?e przybli?aj? chi?sk? kultur? oraz proces rozwoju i mo?liwo?ci tego mocarstwa.

Styl prezentacji

Jung Chang to utalentowany mówca. Swoimi prelekcjami stymuluje i pobudza emocjonalnie s?uchaczy, którzy d?ugo pozostaj? pod wra?eniem jej si?y przekazu i poruszaj?cych przes?a?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i chi?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jung Chang

Szczegóły

Tematy

  • 'Dzikie ?ab?dzie' - ?yciowa podró?
  • Globalizacja : aspekt ludzki
  • Wyzwania XXI wieku
  • Mao Zedong - nauki dla wspó?czesnego cz?owieka

Publikacje

  • 2013 Empress Dowager Cixi : The Concubine who Launched Modern China
  • 2005 Mao
  • 1991 Dzikie ?ab?dzie

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci