PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Garry Kasparov

Najlepszy szachista ?wiata

Garry Kasparov to najbardziej utytu?owany szachista na ?wiecie, wybitny strateg i popularyzator koncepcji my?lenia strategicznego. Jest za?o?ycielem i pomys?odawc? Kasparov Chess Foundation, której misj? jest wprowadzenie gry w szachy do systemu edukacji. W 2005 roku opu?ci? ?wiat zawodowej gry w szachy i przeszed? na emerytur?, po?wi?caj?c si? pisaniu i aktywno?ci politycznej. Garry jest autorem artyku?ów publikowanych m.in. przez The Wall Street Journal i komentatorem rosyjskiej polityki, cz?sto wyst?puj?cym w mediach na ca?ym ?wiecie.

'Szachy to umys?owa tortura'

Szczegó?y

Tytu? Mistrza ?wiata Juniorów zdoby? w wieku 16 lat, a w wieku 22 lat by? ju? najm?odszym Mistrzem ?wiata Szachistów. Przez 15 lat nikt nie potrafi? go pokona?. Jego s?ynne starcia z komputerem IBM 'Deep Blue', rozgrywane w po?owie lat dziewi??dziesi?tych, przesz?y do historii, daj?c pocz?tek dyskusji o sztucznej inteligencji i jej przewadze nad ludzkim umys?em.

Co oferuje?

Czerpi?c z bogatego do?wiadczenia, Garry doradzania w jaki sposób zachowywa? si? podczas strategicznych rozgrywek biznesowych, aby zyska? przewag? nad konkurentem. Dziel?c si? swoj? histori? i wnioskami, zara?a kreatywno?ci? i pokazuje równie? jak kierowa? si? logicznym podej?ciem do rozwi?zywania problemów. Garry Kasparow oferuje inspiruj?ce spojrzenie na zasady panuj?ce w ?wiecie szachów, z zaskakuj?cymi metaforami i prze?o?eniami na ?wiat biznesu.

Styl prezentacji

Garry Kasparov zabiera publiczno?? w ?wiat kalkulacji, g??bokich przemy?le?, analitycznego i logicznego podej?cia do szukania rozwi?za?. Oferuje niezapomnian? lekcj? podejmowania decyzji, a tak?e wskazówki w jaki sposób ?wiczy? umys?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku rosyjskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Garry Kasparov

Szczegóły

Tematy

  • My?lenie Strategiczne / strategia i podejmowanie decyzji w biznesie
  • Kreatywno?? i innowacja
  • Osi?ganie celów
  • Cz?owiek vs maszyna
  • Czekaj?c na przysz?o??

Publikacje

  • 2012 The Blueprint: Reviving Innovation, Rediscovering risk and Recuing Free Markets
  • 2009 Kasparov vs Karpov
  • 2007 How Life Imitates Chess, Making the Right Moves, from the Board to the Boardroom
  • 2004 Checkmate! : My Firts Chess Book

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci