PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Martha Lane Fox

Za?o?ycielka Lastminute.com, doradca rz?dowy w zakresie us?ug cyfrowych.

Martha Lane Fox to specjalistka w dziedzinie rozwi?za? cyfrowych, a tak?e odnosz?cy sukcesy przedsi?biorca. W roku 1998 za?o?y?a dzia?aj?c? w bran?y turystycznej firm? internetow? Lastminute.com, która ju? dwa lata pó?niej wesz?a na gie?d? zapewniaj?c jej fortun? oko?o 50 milionów funtów. Obecnie pe?ni funkcj? dyrektora Channel 4 Television, cz?onka zarz?du organizacji charytatywnej Reprieve, jest tak?e patronk? CAMFED, organizacji charytatywnej wspieraj?cej edukacj?. Martha odnios?a sukces równie? w bran?y rozrywkowej - stworzy?a sie? niezwykle popularnych klubów karaoke, Lucky Voice. W roku 2009 powo?ana zosta?a przez rz?d brytyjski na stanowisko g?ównego doradcy ds. technologii cyfrowych.

Szczegó?y

W roku 1998 Martha za?o?y?a Lastminute.com i obj??a stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Firma odnios?y du?y sukces i w 2005 roku zosta?a sprzedana ameryka?skiemu Sabre Holdings za 577 mln GBP. Martha zasiada w zarz?dzie m.in. Marks&Spencer oraz MyDeco.com. Kieruje fundacj? Antigone, udzielaj?c? wsparcia finansowego w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, opieki prawnej, a tak?e promocji rozwoju technologicznego. Jest tak?e prezesem organizacji Go On UK, udzielaj?cej wsparcia edukacyjnego w zakresie dzia?alno?ci cyfrowej. Dzia?alno?? swoj? ukierunkowuje na rozwi?zywanie problemu 'cyfrowego wykluczenia' - wed?ug niej prawie 17 milionów Brytyjczyków nie ma dost?pu do szerokopasmowego internetu, co stanowi powa?n? barier? dla rozwoju gospodarczego kraju. W roku 2013 Martha do??czy?a do Izby Lordów parlamentu brytyjskiego staj?c si? jego najm?odszym cz?onkiem.

Co oferuje?

W swoich prelekcjach Martha wyja?nia w jaki sposób odnie?? sukces w dzisiejszym ?wiecie biznesu, w którym dominuj?c? rol? pe?ni? nowe technologie. Zdradza równie? swoje podej?cie do kwestii dostarczania us?ug klientom i wzmacniania warto?ci firmy. Na podstawie wieloletniej dzia?alno?ci Lastminute.com Martha udziela praktycznych wskazówek i rozwi?za?.

Styl prezentacji

Martha Lane Fox prezentuje w sposób charyzmatyczny, energiczny, ca?kowicie anga?uj?c uwag? publiczno?ci. Niezwyk?a osobowo??, ch?? dzielenia si? informacjami i do?wiadczeniem oraz niezrównany styl zarz?dzania sprawiaj?, ?e prelekcje Marthy s? zawsze pouczaj?ce i inspiruj?ce.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Martha Lane Fox

Szczegóły

Tematy

  • Obs?uga klienta
  • Internet i eCommerce
  • Przedsi?biorczo??
  • Rewolucja Dot Com

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci