PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

David Rowan

Redaktor Magazynu Wired, nagradzany dziennikarz, specjalizuj?cy si? w tematyce nowych technologii

David Rowan jest redaktorem angielskiej edycji Magazynu Wired. Specjalizuje si? w zagadnieniach zwi?zanych z nowymi trendami i technologi?. Jest autorem artyku?ów i wywiadów z za?o?ycielami najbardziej znanych marek na ?wiecie, przedsi?biorcami stoj?cymi za sukcesem m.in. WhatsApp, LinkedIn, Google, Spotify, Nest. Uhonorowany m.in. nagrod? i tytu?em Techmark Technology Journalist of the Year (dziennikarz roku), DMA Editor of the Year oraz BSME Editor of the Year in 2012 (redaktor roku), znajduje si? w czo?ówce najlepszych moderatorów i cz?sto zapraszanych prelegentów z dziedziny nowych technologii.

Szczegó?y

David jest prelegentem i moderatorem bior?cym udzia? w mi?dzynarodowych konferencjach. Wyst?puje w programie Newsnight i Today. Jest kolumnist? GQ Magazine, pisze tak?e dla The Telegraph Magazine, Sunday Times Magazine i Observer. David jest w sta?ym kontakcie z wiod?cymi ekspertami i odnosz?cymi sukces przedsi?biorcami, co umo?liwia mu prezentowanie najnowszych informacji i dzielenie si? praktycznymi rozwi?zaniami.

Co oferuje?

David demonstruje innowacyjne koncepcje i pomys?y, które z powodzeniem mog? zosta? wykorzystane przez ka?dy sektor biznesu. Prelekcje s? doskona?ym ?ród?em wiedzy, inspiruj? do zastanowienia si? na temat wp?ywu nowych mediów i technologii. David przedstawia m.in. jak aplikacje zmieniaj? zachowanie konsumentów i odpowiada na pytanie dlaczego 'social commerce' spycha na dalszy plan tradycyjny marketing. Analizuje równie? trendy, które maj? szanse zmieni? rynek w ci?gu dekady i demonstruje jak przygotowa? si? do prowadzenia biznesu w nowej rzeczywisto?ci.

Styl prezentacji

David Rowan znany jest z niezwykle inspiruj?cych, g??boko przemy?lanych i pobudzaj?cych do refleksji wyst?pie?. Zarówno w roli prelegenta, jak i moderatora sprawdza si? doskonale. Jego prelekcje i styl prowadzenia konferencji s? dynamiczne i dopasowane do koncepcji wydarzenia.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

David Rowan

Szczegóły

Tematy

  • W jaki sposób technologia zmienia finanse?
  • Jak tworzy? kultur? innowacji?
  • 10 technologicznych megatrendów, których nie mo?na zignorowa?
  • Jak przetrwa? w ?wiecie gwa?townie rozwijaj?cej si? technologii ?
  • Gamifikacja - co oznacza dla przewagi biznesowej
  • Perspektywy drukarki 3D i nowa kultura tworzenia

Video

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci