PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Bruno Giussani

Futurolog technologii mobilnej, internetu i e-biznesu. Dyrektor Konferencji TED Europe.

Bruno Giussani jest specjalist? w zakresie innowacji technologicznych, nagradzanym bloggerem i ekspertem bior?cym udzia? w najwi?kszych wydarzeniach IT w Europie. Obecnie pe?ni rol? dyrektora europejskich konferencji TED, jest kuratorem corocznych konferencji TEDGlobal, gospodarzem i pomys?odawc? licznych spotka? i projektów edukacyjnych z dziedziny innowacji.

Futurolog twardo st?paj?cy po ziemi

Szczegó?y

W latach 1998 - 2000 Bruno Giussani kierowa? dzia?em Strategii Online ?wiatowego Forum Ekonomicznego. Wspó?pracowa? z New York Times pisz?c artyku?y dotycz?ce internetu i technologii. By? Dyrektorem ds. Innowacji w szwajcarskiej firmie 3 G Mobile, a tak?e twórc? i CEO dwóch innych firm z sektora nowych technologii. Jest autorem kilku ksi??ek - jego badania skupiaj? si? obecnie g?ównie na spo?ecznych aspektach korzystania z nowych technologii. Bruno jest sta?ym komentatorem i ekspertem radia szwajcarskiego.

Co oferuje?

Koncentruj?c si? na skutkach spo?ecznych innowacji technologicznych i wy?aniaj?cych si? trendach spo?eczno-politycznych, Bruno pokazuje wymierny potencja? technologii bezprzewodowej. Demonstruje równie?, jak si?ganie do zasobów informacyjnych przedsi?biorstw i korzystanie z baz danych pozwala organizacjom dotrze? do potrzebnych informacji i wykorzysta? je w dzia?alno?ci biznesowej.

Styl prezentacji

?wie?e i nieszablonowe podej?cie do kwestii technologii bezprzewodowej, internetu i e-biznesu sprawia, ?e prezentacje Bruno s? bardzo wci?gaj?ce i skupiaj? ca?? uwag? s?uchaczy. Bruno jest pragmatyczny i przekazuje informacje w sposób rzetelny, kieruj?c si? ich u?yteczno?ci? dla s?uchaczy.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku w?oskim i angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Bruno Giussani

Szczegóły

Tematy

  • Technologia i trendy: Paradygmat Uczestniczenia
  • Media: BondyBlog - narodziny mediów tworzonych przez spo?ecze?stwo
  • Telekomunikacja: 5 niespodziewanych sposobów jej wykorzystania

Publikacje

  • 2003 Storia di @
  • 2002 Senza Fili
  • 2001 Roam, Making Sense of the Wireless Internet

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci