PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Pau Garcia-Mila

Twórca aplikacji internetowej eyeOS, kreatywny przedsi?biorca, profesor ESADE.

Pau García-Milà  jest jednym z najbardziej kreatywnych obecnie m?odych przedsi?biorców i twórców start-upów. W wieku 17 lat, odczytuj?c trendy i wpisuj?c si? w nurt nadchodz?cej ery mediów spo?eczno?ciowych i rozwi?za? Cloud, stworzy? aplikacj? eyeOS. Jest tak?e twórc? serwisu spo?eczno?ciowego Bananity oraz serwisu biznesowego wspieraj?cego nowe projekty i start-upy. Odnosz?cy sukcesy przedsi?biorca i doradca w zakresie nowych technologii - Pau zosta? uhonorowany licznymi presti?owymi nagrodami, m.in. tytu?em Innowatora Roku 2011 uczelni MIT. Pau jest najm?odszym profesorem ESADE Business & Law School; wyk?ada w ramach programu Digital Business Master.

'Sukces to kwestia statystyki. Je?eli jeden pomys? z dwudziestu odniós? sukces, zrealizuj dwudziesty pierwszy'

Szczegó?y

Pau jest cz?stym go?ciem konferencji naukowych oraz wydarze? zwi?zanych z bran?? IT. Cz?sto pe?ni równie? rol? komentatora, analizuj?c nowe rozwi?zania technologiczne i trendy. Wyst?puje w radio, komentuj?c m.in. na antenie Catalunya Radio, a tak?e prowadzi program Empenta, po?wi?cony biznesowi. W telewizji pojawia si? co tydzie?, uczestnicz?c w programie skierowanym do przedsi?biorców, Catalunya Divendres.

Co oferuje?

Pau jest bardzo dynamicznym i kreatywnym przedsi?biorc?, zaznaczaj?cym wyra?nie swoj? obecno?? w dzisiejszym ?wiecie biznesu i nowych technologii. Pau oferuje wgl?d w nowoczesne rozwi?zania oraz innowacje, które zmieniaj? sposób funkcjonowania firm na ca?ym ?wiecie. Uczy i demonstruje równie? jak tworzy? i utrzyma? warto?? organizacji, dziel?c si? przy tym sprawdzonymi strategiami wykorzystywanymi w biznesie cyfrowym.

Styl prezentacji

Prelekcje Pau s? przemy?lane, zawieraj? cenne informacje i wskazówki. Pau prezentuje w sposób swobodny, anga?uj?c publiczno?? i inspiruj?c do si?gania po nowe rozwi?zania.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i hiszpa?skim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Pau Garcia-Mila

Szczegóły

Tematy

  • Innowacje
  • Przedsi?biorczo??
  • Marketing cyfrowy
  • Cloud computing
  • Nowe technologie
  • Biznes cyfrowy
  • Big Data

Mikrostrona

Pau Garcia-Mila

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci