PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Ciaran Gribbin

Nominowany do nagrody Grammy muzyk i producent. Wokalista zespo?u INXS.

Ciaran Gribbin do??czy? do zespo?u INXS w 2011 roku. Wyró?niony nominacj? do Grammy wokalista, producent i autor tekstów - Ciaran wspó?pracowa? z takimi artystami jak Snow Patrol, Madonna, Paul Oakenfold i Paul McCartney. Jest równie? autorem i producentem soundtracków filmowych. Jego nowa piosenka (Hey Baby Doll) wykonywana jest przez Ala Pacino w filmie Imagine, który b?dzie mia? premier? w 2015 roku.

Wokalista jednego z najbardziej popularnych zespo?ów rockowych

Szczegó?y

Jego zainteresowanie muzyk? zrodzi?o si? w bardzo m?odym wieku. Jako nastolatek zacz?? pisa? teksty piosenek, a nast?pnie utworzy? zespó?, z którym koncertowa? w rodzinnym Belfa?cie. W 2009 roku zdecydowa? si? od??czy? od zespo?u i rozwija? karier? solow?, zarówno tworz?c teksty piosenek, jak i produkuj?c i wykonuj?c swoje utwory. Wkrótce potem rozpocz?? wspó?prac? koncertow? z takimi artystami jak Paul McCartney, James Morrison, The Script, Gotye i Powderfinger. Wspó?tworzy? równie? teksty z Paulem Oakenfold, Groove Armada i William Orbit. W 2009 roku, podczas trasy koncertowej w Australii spotka? cz?onka INXS, Andrew Farrissa. W roku 2011 Ciaran do??czy? do zespo?u.

Co oferuje?

Motywuj?ce i inspiruj?ce wyst?pienia, dope?nione muzyk? na ?ywo i licznymi anegdotami. Ciaran wyg?asza zarówno prelekcje key-note dotycz?ce rozbudzania kreatywno?ci, czerpania inspiracji i zwalczania trudno?ci, ale równie? prowadzi interaktywne spotkania, warsztaty maj?ce na celu poprawienie komunikacji i pracy w zespole.

Styl prezentacji

Profesjonalista na scenie i utalentowany motywator - Ciaran dzieli si? z publiczno?ci? swoj? ogromn? charyzm? i energi?, oferuj?c jednocze?nie niezapomnian? lekcj? rozbudzania kreatywno?ci, jak i wspania?? rozrywk?.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Ciaran Gribbin

Szczegóły

Tematy

  • Motywacja
  • Innowacja
  • Kreatywno??
  • Przezwyci??anie trudno?ci

Video

Mikrostrona

Ciaran Gribbin

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci