PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Kevin Spacey

Aktor filmowy i teatralny, dwukrotny zdobywca Oscara

Nagradzany aktor i re?yser. Od ponad 11 lat pe?ni rol? dyrektora artystycznego londy?skiego teatru Old Vic i jednocze?nie jego managera. Jest tak?e producentem filmowym, w?a?cicielem firmy Trigger Street Productions, która zrealizowa?a m.in. nagrodzony Z?otym Globem film 'Social Network' i 'Kapitan Philips'. Obecnie Kevin Spacey pe?ni rol? producenta wykonawczego czwartego sezonu 'House of Cards' i jednocze?nie wciela si? w g?ówn? posta? serialu.

Szczegó?y

Debiutem filmowym Kevina by?a rola z?odzieja w filmie z 1986 roku, 'Heartburn'. Prze?omowym okresem w jego karierze okaza?y si? lata dziewi??dziesi?te. Sukces przynios?y mu wówczas role w filmach 'Siedem' i 'Epidemia'. W 1995 roku dosta? Oscara za drugoplanow? rol? w filmie 'Podejrzani". Drug? statuetk? otrzyma? za g?ówn? rol? w 'American Beauty". Przez trzy lata z rz?du nominowany by? do nagrody Emmy za rol? Franka Underwooda w serialu House of Cards. Ostatecznie za t? rol? uhonorowany zosta? w 2015 roku nagrod? Z?otego Globa. W 2014 roku Forbes umie?ci? Kevina na li?cie najbardziej wp?ywowych celebrytów (Celebrities 100).

Co oferuje?

Podczas swoich prelekcji Kevin opowiada m.in. o tym, jak wa?n? rol? pe?ni sztuka i kultura, a tak?e sk?d czerpa? inspiracj? i w jaki sposób inspirowa? innych. Nawi?zuj?c do swojej wieloletniej pracy w filmie i teatrze Kevin porusza tak?e zagadnienie, które w zaskakuj?co bezpo?redni sposób odnosz? si? do dzia?alno?ci biznesowej i marketingu, m.in. storytelling, kreowania przekazu i zainteresowania odbiorcy, rozwoju talentów.

Styl prezentacji

Kevin Spacey jest mistrzem opowiadania historii i wzbudzania emocji w s?uchaczach. Umiej?tnie wplata osobiste anegdoty w swoje prelekcje, zaskakuj?c s?uchaczy puent? i wyj?tkowym poczuciem humoru.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Kevin Spacey

Szczegóły

Tematy

  • Rola teatru, kultury i sztuki na ?wiecie
  • Rozwój m?odych talentów
  • Inspiracja
  • Storytelling

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci