PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Dr. Finn Kydland

Wybitny ekonomista, laureat Nagrody Nobla 2004.

Finn Kydland jest profesorem wydzia?u ekonomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, laureatem Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2004 roku wspólnie z Edwardem C. Prescottem za wk?ad w rozwój dynamicznej makroekonomii, teorii zgodno?ci czasowej decyzji gospodarczych i bada? nad czynnikami determinuj?cymi wspó?czesne cykle biznesowe. Jego metody i teorie wp?yn??y na zmian? podej?cia do rozwi?zywania problemów gospodarczych i zosta?y natychmiast wprowadzone do wspó?czesnej makroekonomii.

Szczegó?y

Finn Kydland uzyska? tytu? magistra w Norwegian School of Economics and Business Administration w 1968 roku, a nast?pnie tytu? doktora nauk ekonomicznych w Carnegie Mellon University. W latach 1997-2004 wyk?ada? ekonomi? na Carnegie Mellon University w Pittsburgu, a w roku 2004 do??czy? do grona wyk?adowców Uniwersytetu Kalifornijskiego. Finn Kydland jest cz?onkiem Narodowego Biura Bada? Ekonomicznych (NBER), najwi?kszej ekonomicznej organizacji badawczej w Stanach Zjednoczonych. Doceniony zosta? przez Szwedzk? Akademi? Nauk za swoj? prac? wyja?niaj?c? w jaki sposób na cykle koniunkturalne wp?ywaj? takie czynniki jak zmiany w polityce ekonomicznej i technologii.

Co oferuje?

Dr Kydland jest ekspertem z zakresu makroekonomii dynamicznej; cykli koniunkturalnych, spójno?ci polityki gospodarczej. Oferuje bogate w przemy?lenia prelekcje na temat polityki monetarnej, a tak?e procesów gospodarczych i obecnej sytuacji ekonomicznej na rynkach ?wiatowych.

Styl prezentacji

Finn Kydland jest mówc? do?wiadczonym, wielokrotnie bra? udzia? w konferencjach na ca?ym ?wiecie. Poruszane zagadnienia omawia w sposób szczegó?owy, wyczerpuj?cy i jednocze?nie przyst?pny.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Dr. Finn Kydland

Szczegóły

Tematy

  • Wgl?d w stan gospodarki ?wiatowej
  • Polityka ekonomiczna
  • Cykle biznesowe
  • Polityka monetarna i fiskalna
  • Dynamika makroekonomiczna

Publikacje

  • 1995 Business Cycle Theory

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci