PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Einar Hareide

By?y dyrektor dzia?u projektowego Saab Automobile AB i projektant Mercedes Benz

Dyrektor zarz?dzaj?cy i za?o?yciel Hereide Design. Swoj? karier? rozpocz?? w 1986 roku, na stanowisku projektanta SAAB Automobile AB. Po trzech latach do??czy? do zespo?u projektowego Mercedes Benz, gdzie by? odpowiedzialny za projekt modelu 1994 E-Class, pierwszego posiadaj?cego okr?g?e reflektory. W 1991 roku powróci? do SAAB, gdzie pocz?tkowo odpowiedzialny by? za zewnetrzny projekt samochodów, a cztery lata pó?niej, po objeciu funkcji dyrektora odpowiada? za kompletny projekt wszystkich modeli SAAB, w tym nowej generacji SAAB 9-3 (1993) i SAAB 9-5 (1998).

Szczegó?y

W 1991 roku za?o?y? biuro projektowe Hereide Design, tworz?ce dla firm z ró?nych sektorów przemys?u. W?ród klientów by?y m.in. Volvo Cars, Volvo Trucks, SJ/Bombardier, Kongsberg Maritime, Rolls-Royce Marine, Jøtul, IDO, Esko Graphics, Adax and KDA. Projekty Hereide odnios?y du?y sukces w Szwecji, a tak?e wzbudzi?y uznanie na ?wiecie, co zaowocowa?o m.in. licznymi wystawami i wspó?prac? z nowojorskim Museum of Modern Art, Indianapolis Museum of Art i Museum of Arts And Crafts w Oslo. Biuro zosta?o nagrodzone licznymi wyró?nieniami przez Norwegian Design Council, a tak?e zosta?o laureatem Red Dot design awards, Red Dot Best of the Best design awards oraz If-Gold design awards. Od 2002 roku Einar Hereide pe?ni funkcj? doradcy projektowego marki Borgward AG.

Co oferuje?

Prezentacje Einara s? inspiruj?c? lekcj? o procesie tworzenia, rozbudzaniu kreatywnego my?lenia i wdra?aniu innowacyjnych rozwi?za?. Einar pomaga zrozumie? czego oczekuje dzisiejszy u?ytkownik/klient, a tak?e doradza w jaki sposób przeprowadzi? analiz? rynku i ulepszy? proces tworzenia nowych projektów, w my?l prostego motta: 'Projektowanie odnosz?ce sukces polega na ulepszaniu rzeczy'.

Styl prezentacji

Wyk?adom Einara towarzyszy zachwycaj?ca, doskonale przygotowana prezentacja multimedialna. Po??czenie wiedzy, niezwykle przyst?pnego stylu prezentowania i unikatowych, nowoczesnych wizualizacji i animacji sprawia, ?e s?uchacze pozostaj? pod du?ym wra?eniem wyst?pienia Einara.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim i norweskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Einar Hareide

Szczegóły

Tematy

  • Kreatywno??
  • Projektowanie
  • Praca zespo?owa

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci