PolskiEnglish

Wyszukaj Prelegenta

Jack Dorsey

Wspó?twórca serwisu Twitter oraz p?atno?ci mobilnych Square.

Jack Dorsey to uzdolniony programista oraz przedsi?biorca, najbardziej znany jako wspó?za?o?yciel jednego z najpopularniejszych dzisiaj serwisów spo?eczno?ciowych. Jack Dorsey by? nawigatorem dzia?alno?ci Twitter'a od momentu zamieszczenia pierwszej wiadomo?ci, poprzez burzliwy okres ataków na serwis, a? do momentu zdobycia niezwyk?ej popularno?ci i utworzenia spo?eczno?ci sk?adaj?cej si? dzisiaj z ponad 170 mln u?ytkowników. Dorsey jest tak?e twórc? i CEO nowego przedsi?wzi?cia - Square - urz?dzenia pod??czanego do telefonu komórkowego i umo?liwiaj?cego dokonywanie p?atno?ci kart? kredytow?.

Szczegó?y

Jack Dorsey od wczesnych lat interesowa? si? technologi? komunikacji. Zaowocowa?o to pocz?tkowo stworzeniem oprogramowania dla firm kurierskich, taksówkarskich oraz dla centrum powiadamiania ratunkowego 911. Jack studiowa? na Uniwersytecie Missouri oraz Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie narodzi?a si? idea Twitter'a. Oficjalnie firma oraz serwis rozpocz?? dzia?alno?? pod nazw? Twitter w kwietniu 2007 roku. W miar? zyskiwania popularno?ci i rosn?cej liczby u?ytkowników Jack czuwa? nad rozwojem serwisu oraz jego unowocze?nianiem. Jack umieszczony zosta? na legendarnej li?cie 100 najbardziej wp?ywowych ludzi magazynu Time, a Magazyn Business Week okre?li? go mianem jednego z najb?yskotliwszych umys?ów bran?y technologicznej.

Co oferuje?

Jack Dorsey demonstruje w jaki sposób urzeczywistni? pomys? na biznes, stworzy? sprawnie dzia?aj?c? firm? oraz odnie?? sukces nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Wyja?nia równie? jak media spo?eczno?ciowe zmieniaj? sposób komunikacji oraz jak du?y wp?yw maj? na rozwój biznesu w dzisiejszych czasach.

Styl prezentacji

Prezentacje Jack'a zawieraj? najnowsze informacje i dane. Ukazuj? szereg zagadnie? w nowym uj?ciu, s? niezwykle informuj?ce i wnikliwe. Jack jest mówc? elokwentnym, obdarzonym umiej?tno?ci? skupiania na sobie uwagi publiczno?ci.

J?zyk prelekcji

Prelegent prezentuje w j?zyku angielskim.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

W celu uzyskania informacji na temat prelekcji lub zaaran?owania wyst?pienia Prelegenta w Twojej firmie, skontaktuj si? z nami mailowo lub telefonicznie.

Jak zarezerwowa? wyst?pienie Prelegenta?

Skontaktuj si? z naszym konsultantem mailowo lub telefonicznie.

Jack Dorsey

Szczegóły

Tematy

  • Tworzenie efektywnej platformy komunikacji
  • Bezpo?rednio??, dost?pno?? i transparentno??
  • Twitter
  • Square

W czym możemy pomóc?

Aby porozmawiać na temat wyboru właściwego Prelegenta dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami:

+48 58 321 73 02
marketing@speakers.pl
www.speakers.pl

Inni Prelegenci